Årsberetning for Friskolen på Røsnæs for 2019

Årsberetning for Friskolen på Røsnæs for 2019

Da jeg aflagde årsberetning i april 2019 viste jeg nogle billeder fra Friskolens første halve skoleår. Der var sket meget – rigtig meget. Jeg viste også nogle billeder af vores fremtidsplaner. Jeg viste blandt andet en skitse af en ny bygning til udskolingen som vi arbejdede på og som vi håbede blev en realitet. Der står nu 4 flotte nybyggede pavilloner med 4 klasselokaler samt toiletter ude ved tennisbanerne og der er sågar lagt fliser og sået græs omkring bygningerne. Jeg viste også en skitse af et udekøkken som vi havde planer om at etablere oppe på FDF-grunden. Der står nu et lækkert udekøkken med plads til at en hel klasse kan stege og brase og være gastronomisk kreative. Jeg fortalte også, at vi havde fået en klatrevæg fra Dyrehøj Vingaard og se lige hvor fedt det er blevet herinde i gymnastiksalen. Scenen er blevet fjernet og der er i samarbejde med idrætsforeningen etableret et depotrum. Endelig er der etableret et billedkunstlokale i kælderen, hvor der blev gravet ud, lokalet fik vinduer i jordhøjde og samtidig blev der installeret ventilation.

Vi er nået langt – rigtig langt og nu skal vi sætte os nogle nye mål. Mål som ikke kun omhandler de fysiske rammer og etableringen af Friskolen. Nu skal vi sætte nogle mål for vores børn og vores personale. Hvordan sikrer vi, at det enkelte barn udnytter dets potentiale bedst muligt? Og hvordan vil vi fastholde vores dygtige personale og tiltrække flere medarbejdere om nødvendigt? Det er nogle af de drøftelser vi som bestyrelse skal have med vores nye skoleleder Vibeke Malmberg og skolens personale, men I som forældre vil også blive inddraget i processen. Vi vil også gerne gå en tand videre med udeskolen og være tydelige i forhold til det vi gør, hvad formålet er og hvad læringen har været. Forhåbentlig vil tydeligheden og informationen give nogle videre drøftelser omkring spisebordet hjemme i køkken/alrummene og i sidste ende en bedre læring for det enkelte barn. Bestyrelsen har aftalt med Vibeke, at evaluere på udeskolen og dermed inddrage forældrenes perspektiv i udviklingen af udeskolen. I 2019 har eleverne en dag ugentligt været på udeskole, hvor eleverne er blevet undervist i mange forskellige fag.

Udeskole giver som bekendt mulighed for at skabe variation i undervisningen, og ramme eleverne på forskellig vis. Samtidig skaber det en god sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket styrker fagligheden. Undervisningen giver mulighed for at bryde den typiske klasse op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt på tværs af klasser, kompetencer og køn.

I september 2019 var alle elever 3 dage på lejrskole ved Arresø i Nordsjælland. 5. kl har derudover været 2 dage i Vordingborg, hvor de fik et indblik i byens historie. Endeligt var der planlagt en studietur til London for skolens 8. kl. i marts 2020, men turen er desværre blevet udsat som som meget andret grundet Covid-19. Vibeke og personalet har anbefalet bestyrelsen, at vi sætter den årlige lejrskole på hold i år, dels pga. Corona og dels pga. det store planlægningsarbejde som en lejrskole kræver. Bestyrelsen har tidligere prioriteret en årlig lejrskole for hele skolen for at styrke fællesskabet, men lytter selvfølgelig til personalets anbefaling i denne lidt mærkelige tid.

2019 har været Friskolen på Røsnæs´ første hele regnskabsår siden etableringen i sommeren 2018. Skolen havde 105 elever pr. 5. september 2018, som er den dato, hvor man beregner det statstilskud der tildeles for skoleåret. Det er således 105 elever der har dannet grundlag for beregningen af statstilskuddet og dermed skolens indtægter for perioden januar til juli 2019. Skolen har haft en stor elev tilgang i 2019 og var oppe på 135 elever pr. 5. september 2019. Der er således modtaget statstilskud for perioden august til december 2019 på baggrund af 135 elever.

Årets resultat udgør et underskud på 779 t.kr. hvilket vurderes som acceptabelt, set i lyset af, at det er skolens andet regnskabsår og der derfor har været ekstraordinært mange etableringsomkostninger. Friskolens omkostninger afspejler 135 elever, mens indtægterne ikke har været tilsvarende grundet det jeg lige nævnte omkring, at reglerne for afregning af statstilskud ikke tager højde for løbende elevtilgang. Den manglende omsætning udgør 750 t.kr. Skolens resultat er endvidere påvirket af afsætning af feriepengeforpligtelse som er hård for nystartede virksomheder, indtil man er oppe på det antal medarbejdere man skal være. Feriepengeforpligtelsen udgør 785 t.kr. hvoraf regnskabet for 2019 er påvirket af en regulering på 431 t.kr. I 2020 forventes et mindre overskud, hvilket vurderes at være tilfredsstillende i de første år af friskolens leveår, hvor de fysiske rammer etableres og grundlaget for skolens virke opbygges.

Bestyrelsen er forsigtige i forhold til investeringer og derfor er pavillonerne lejede. Lejen nedskrives på anskaffelsesværdien, så pavillonerne efter 5 år kan erhverves til en nedskrevet værdi på 600.000 kr. Pavillonerne er dejlig lyse undervisningslokaler og har et godt indeklima.

Udekøkkenet har en værdi af ca. 237 t.kr. Projektet er realiseret i samarbejde med Røsnæs Udvikling- & Beboerforening, Støtteforeningen for Friskolen på Røsnæs, Røsnæs FDF, Røsnæs Strandjægerforening og Røsnæs Idrætsforening. Foreningerne har fået tilskud til projektet fra Landdistriktspuljen, Friluftsrådet og Kalundborg Kommunes Folkeoplysning samt fra frivillige private bidragsydere. Udekøkkenet er etableret på Kalundborg Kommunes grund, hvor Røsnæs FDF og Røsnæs Strandjægerforening har deres klubhus.

I 2020 har Friskolen på Røsnæs udvidet, så der nu tilbydes undervisning af elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen forventer i den forbindelse at øge elevtallet, men da skolen har etableret 4 pavilloner, er der ikke behov for yderligere klasselokaler. Skolen er dog i en proces om etablering af et faglokale til naturfag og til supplement lejer vi et faglokale på Kalundborg gymnasium, hvilket vi er utrolig glade for. Det er udviklende for eleverne at spejle sig i ældre elevers skolegang og læringsrejse. Jeg er er sikker på, at der er flere områder, hvor det giver rigtig god mening, at samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner.

Friskolen på Røsnæs indgik ved årsskiftet en gensidig aftale med den tidligere skoleleder Jakob Søborg, at han fratrådte. Jeg er klar over, at nogle måske sidder med ubesvarede spørgsmål omkring Jakobs fratrædelse, men når man laver en gensidig aftale, så er det juridisk sådan, at ingen af partnerne må tale om detaljerne. Den situation vi stod i, må I ikke være i tvivl om, at begge parter selvfølgelig godt havde været foruden.

Vi fik hurtigt Bente Petersen som konstitueret skoleleder og hun har hjulpet os frem til 31. juli, hvor vores nye skoleleder Vibeke Malmberg er tiltrådt. Tusinde tak for hjælpen til Bente. Det var helt fantastisk, at hun havde lyst til at hjælpe os, selvom hun gik på pension for flere år siden. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Bente, som dog blev stillet overfor en helt ny opgave, da Coronaen meldte sin ankomst. Det blev en ny hverdag for alle, men jeg synes personalet, elever og forældre i et godt samarbejde har løst situationen fint og fået nogle gode læringer med derfra.

Jeg vil nævne nogle af de opgaver som skolebestyrelsen har arbejdet med i året løb. Den opgave der har fyldt mest har været skolelederstillingen. Vi indgik som tidligere nævnt en gensidig aftale med den tidligere skoleleder. Derefter har bestyrelsen været i en proces for at finde en ny skoleleder og sidst i maj indgik vi en aftale med Vibeke Malmberg, hvilket vi er rigtig glade for. Vibeke er en meget erfaren skoleleder og har en stærk lederprofil. Vibeke motiveres af at drive god skole med glade og dygtige børn i et fællesskab med fælles aktiviteter og traditioner. Bestyrelsen håber, at alle tager godt imod Vibeke og at vi får et rigtig godt samarbejde. Velkommen til dig Vibeke.

Udover de mange opgaver der er forbundet med en ansættelsesproces, så har bestyrelsen også deltaget i ansættelse af nye medarbejdere. Derudover har vi deltaget i foreningsnetværket på Røsnæs som RUB har organiseret, vi har deltaget i møder med Kalundborg kommune vedrørende cykelstien, vi har arbejdet med udarbejdelse af principper, vi har organiseret arbejdsdage, rengøringsdage og klargøring af skolen som blandt andet har krævet lidt nytænkning her under Corona. Vi har bidraget til udarbejdelse af budgetter, vi har stået for opsætning af pavilloner herunder undersøgelse af markedet, budgetter og samarbejde med bank. Vi forsøger at markedsføre skolen bedst muligt herunder laver vi en del opslag på fb, henvender os til medierne med nyheder fra Friskolen og senest har vi omdelt flyers. Jeg håber også, at I alle læser vores referater som ligges op på Friskolens hjemmeside. Fremover vil vi som bestyrelsen 2 gange årligt udarbejde et nyhedsbrev som bliver sendt ud via forældreintra.

Der er mange herunder personale, forældre og frivillige som yder en kæmpe indsats på Friskolen på Røsnæs som jeg gerne vil takke. Først og fremmest er det vores dygtige personale. Tak fordi I giver vores børn en tryg og lærerig skoletid, hvor de trives og opnår nogle gode relationer og samtidig opmuntres til at udnytte deres kompetencer bedst muligt. I forstår at omsætte skolens værdigrundlag, så jeg er overbevist om, at vi opnår skolens mål om at få nogle fagligt dygtige, livsduelige unge mennesker som tager del i et forpligtende fællesskab. I fortjener stor ros og en kæmpe anerkendelse for jeres arbejde. Tusinde tak skal I ha´.

Så vil jeg også gerne takke skolebestyrelsen for deres utrættelige arbejdsindsats. Vi har haft rigtig mange og rigtig lange møder, men det har været nogle sunde debatter. Et bestyrelsesmedlem Allan Feldtskov ønsker ikke genvalg, så tak til Allan for samarbejdet. Også tak til Ole Dahl som har været medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Heldigvis er Ole stadig i lærerstaben og samtidig er han forælder på skolen, så vi vil fortsat have stor glæde af Ole og hans bidrag til udviklingen af Friskolen på Røsnæs. Fremover vil det være Vicky Krisanders som er tillidsrepræsentant som deltager i bestyrelsesmøderne.

Endelig så skylder vi de mange frivillige kræfter en kæmpe tak. Med fare for at glemme nogle så våger jeg alligevel pelsen. Min far Mogens og Tonnys far Mogens og alle deres legekammerater. Det er Egen Hansen som primært har hjulpet i udekøkkenet. Det er Morten Saxtoft som kan noget med et stykke værktøj, det er Peter Tim og Mia som har ydet en kæmpe indsats i forbindelse med opsætning af pavillionerne og lægning af fliserne. Det er murer Olsen som har hjulpet med billedkunstlokalet i kælderen, det er Tom og Morten fra Dyrehøj som har lavet en masse med jorden omkring pavillionerne og sået græs, det er fædrene som har sat cykelskuret op, min mor som har lavet en kande kaffe eller 2 og smurt en masse madder som mange af jer sikkert har nydt godt af. Det er Tanja og Kathrine som har stået for det store arbejde med at få skolen klar til skolestart. Tusinde tusinde tak for hjælpen til jer alle sammen. Det er så imponerende hvad man kan skabe i fællesskab og jeg bliver enormt stolt og rørt over at være en del af Friskolens fællesskab.

Vi har også nogle sponsorer som jeg gerne vil takke. Det er Multitech som har ydet et bidrag til billedkunstlokalet i kælderen, det er Tømmermester Allan Abkjær som har ydet et bidrag til vinduer og døre i kælderen, det er Raklevsmedene som har ydet et bidrag de steder der er udført noget med vand. Så er det Pt Beton som jeg også nævnte før, som har stillet maskiner og arbejdskraft til rådighed i forbindelse med opsætning af pavillonerne. Det er CrossFit Kalundborg & Yogastudie som også har givet et bidrag.

Tusinde tak for jeres bidrag. Det betyder mere end I aner, at I støtter Friskolen på Røsnæs og jeg håber inderligt, at alle vores forældre bakker op om vores sponsorer, for det fortjener de.

Også tak til Støtteforeningen for Friskolen på Røsnæs – både bestyrelse og medlemmer. Tak for alle de timer og kræfter I ligger hver især og tak for de bidrag I yder økonomisk. Nogle forældre og bedsteforældre har givet nogle ekstraordinære høje bidrag. Vi respekterer jeres ønske om at være anonyme, men I skal vide, at det betyder virkelig meget for skolen og vores børn, så tusinde tak for det.

Tusinde tak alle sammen fordi I hver især på jeres måde bidrager til Friskolen på Røsnæs. Med Vibeke i spidsen, så glæder jeg mig til de kommende år. Jeg glæder mig til at se børnene udvikle sig, personalet sprudle og forældrene samarbejde om Friskolens fælles mål.

TAK ?