Bestyrelsesmøde 6. januar 2019

Bestyrelsesmøde 6. januar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 06-01-19

Tilstede: Jacob, Karin, Tonny, Lene, Mette, Trine, Allan, Ole, Lene, Anders og Christina
Afbud: Jacqueline, Maria og Jeanette

 

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden blev godkendt.
Aktion: Maria sørger for at få lagt referater op fra mødet i november samt dette.

 

2. Elevtal
Der er pt indskrevet 113 elever: Jakob forventer, at der er 130 indskrevet 1. februar, da der skal flere på prøve i januar. Bestyrelsen og Jakob er obs på, at nye elever skal leve op til skolens værdier.
Aktion: Jakob indkalder til åbent hus for kommende elever, hvor også medlemmer fra skolebestyrelsen er repræsenteret.

 

3. Økonomi.
Der mangler nogle enkelte posteringer for 2018. Regnskabet udarbejdes snarest af BDO. Vi satser på det bliver gennemgået detaljeret på næste bestyrelsesmøde.
Aktion: Mette og Karin får bogført debitorerne

 

4. Forsikringer.
Skolens forsikringer skal gennemgåes en gang om året. Jakob oplyser, at de lige er gennemgået med Willis.

 

5. Kommende 0 kl.
Der er foreløbig 9 elever til kommende, men bestyrelsen mener det nok skal ændre sig frem mod august 2019.
Aktion: Jakob indkalder til åbent hus. Jeanette sender informationsfolder ud på fb. Bestyrelsen skal i nærmeste fremtid have udarbejdet et årshjul.

 

6. Mobiltelefoner.
Bestyrelsen drøftede elevernes brug af mobiltelefoner.

Forslag 1: Telefonerne skal være i tasken og læreren kan inddrage den hvis den alligevel forstyrrer undervisningen. 7-9. kl. kan gøre brug af den i et af lærerne aftalt frikvarter samt hvis den skal bruges i undervisningsøjemed. For de andre elever, så skal den blive i tasken med undtagelse af når den anvendes i undervisningen.

Forslag 2: Telefonerne låses inde ved skolestart, og afleveres ved dagens afslutning. Punktet bliver taget op igen ved næste møde, efter bestyrelsen har fået feedback og argumenter for og imod fra lærergruppen.

 

7. Arbejdsdag 23-02 kl 10-15.
Bestyrelsen listede nogle opgaver op som skal løses:
Feje skolegård, gøre hovedrengøring, pudse vinduer, lukke toiletter ved 0. kl., sætte klatrevæg op, sætte drivhus op. Personalet kommer med flere punkter og efter næste møde vil punkterne blive lagt ud på intra. Vi fordeler forberedelsesopgaverne mellem bestyrelsen ved næste møde.
Aktion: Jakob skriver på intra hvornår der er arbejdsdag.

 

8. Brug af skolens lokaler.
Vi drøftede hvilke retningslinjer skal der være for forældre, foreninger osv for brug af skolens lokaler udenfor skoletid. Bestyrelsen er positivt stemt for at skolen kan bruges til andre formål, gerne af foreninger i lokalsamfundet.
Aktion: Jacob og Christina laver oplæg til ordensregler som også indeholder brug af skolens lokaler.

 

9. Møbler.
Vi har mulighed for at få nye borde og stole fra Novo til April.
Aktion: Karin får Mogens Anholm til at hente borde hos Nr. Asmindrup Friskole.

 

10. Madordning.
Der er ikke nogen madordning mere, da tilslutningen ikke var stor nok. Vi drøftede om det kunne gøres på andre måder, så det bliver mere attraktivt.
Aktion: Christina og Lene følger op på madordningen, og tager kontakt til eventuelle nye leverandører. De giver en status på næste møde.

 

11. Sfo i sommerferien.
Vi drøftede om der skal være åbent i sfoén i sommerferien. Tidligere har vi talt om at der skal være lukket i 3 uger. Det blev besluttet, at Sfoén skal holde lukket i ugerne 28-29-30.

 

12. Beslutningsprocesser vedrørende bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen var enige om, at efter hvert punkt skal der konkluderes. Ved uenighed skal der gøres brug af afstemning.

 

13. Hjemmeside.
Bestyrelsen var enige om at hjemmesiden skal opdateres. Vi var enige om, at det i fremtiden skal være en ansat på skolen som varetager opdateringen.
Aktion: Ole, Karin og Trine får set hjemmesiden efter og sørger for at Line får udført umiddelbare opdateringer. Bestyrelsen skal på kommende møder udarbejde yderligere dokumenter til hjemmesiden.

 

14. Pædagogiske dage.
3. maj og 27. juni er der pædagogiske dage for personalet. Vi skal finde på et alternativ til den normale undervisning, eventuelt forældreundervisning
Aktion: Karin skriver til forældre på intra, så de kan komme med forslag og indput til nogle alternative skoledage eks. Musik, kajak, stand-up undervisning, med mere.

 

15. Generalforsamling.
Der er generalforsamling i 27. April som skal forberedes på kommende bestyrelsesmøder. Som udgangspunkt så bliver det med arbejdsdag fra 10-12.30 og med efterfølgende generalforsamling.
Aktion: Karin skriver til Peter Abbindgaard, Klaus Koksby samt Ingen Linkamp og beder dem reservere dagen.

 

16. Kompetencebank.
Kompetencebanken bliver løbende opdateret, og ved nye indskrivninger sørger Jacob for at notere hvad forældrene kan bidrage med fx håndværk, værktøj, maskiner, etc. Bestyrelsen får forældrene til at skrive sig på lister ved arbejdsdagen.

 

17. Vurderingsskema.
Tonny er kommet med forslag til et vurderingsskema som lærene evt. kan gøre brug af. Ole vil gerne prøve at arbejde med det i sin klasse.
Aktion: Ole deler sin erfaring med vurderingsskemaet ved næste møde.

 

18. Skoleåret 2019/20.
Punktet bliver slået sammen med økonomi og flyttet til næste møde.

 

19. Evt.
Lene rejste punktet kommunikation som vi skal arbejde videre med. Hvad er retningslinjerne omkring lektier, kommunikation ved udfordringer i klasserne, sygemelding, anti-mobbepolitik, ordensregler

 

Næste møde: 29. januar kl 17-19.