Bestyrelsesmøde den 14. januar 2020

Bestyrelsesmøde den 14. januar 2020

Referat af bestyrelsesmøde på Friskolen på Røsnæs den 14. januar 2020

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsordenen blev godkendt.
Referatet blev godkendt.

2. Input fra personalet vedr. skemaer v/Bente
Bente giver info ang. skemaer. Der arbejdes på, at disse skal gøres mere gennemskuelige. Dette gøres i tæt samarbejde med lærerne. Der er stor tilfredshed i bestyrelsen med det første måneds-skriv fra skoleleder. Personalet er også meget tilfredse med Bentes måde at kommunikere på.

3. Input fra personalet vedr. Fremtidig leder- og lærerprofil samt valg af eksamensfag v/Bente
Der skal et praktisk musisk fag ind som eksamensfag. Det fag skal de op i efter 8. klasse. Vi bestemmer selv hvilket. Vi kan vælge mellem håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik. Personalet føler sig stærkest i håndværk og design. Der mangler man metal-mulighederne. I billedkunst føler lærerne sig også stærke. De vil gerne tænke lidt mere over hvilket fag, der vil være bedst. Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde, hvortil mulighederne for at opgradere metal-delen af håndværk og design overvejes.

Kommende stillingsopslag for lærer-stilling og skoleleder-stillingen drøftes. Karin, Christina og Mette repræsenterer bestyrelsen i ansættelses-processen af lærer. Christina udarbejder stillingsopslaget. Ole og Vicki sidder i udvalget for personalet og Bente sidder naturligvis med som leder. I samme ombæring drøfter vi, at det måske ville give god mening at have en administrativ leder og en pædagogisk leder.

4. Input fra personalet vedr. førskole v/Bente
Vi diskuterer, om det er en god løsning at kommende 0. klasse elever skal starte i maj måned fremfor august måned, som nu. Vi vil gerne høre, hvad det er for en plan SFO-personalet har for et sådant forløb. Bente og Karin går videre med dette. Vi skal have et overblik over hvad der sker hvornår, samt en status over de børn, der er skrevet op

5. Krav til hjemmeside
Der arbejdes på at få opdateret hjemmesiden i henhold til kravene fra UVM (er i skrivende stund opdateret)

6. Principper
Tanja og Kathrine har lavet et system for udarbejdelse af principper. Når vi har et oplæg til principper, sender vi det, der er relevant for lærerne, videre til dem.

7. Gennemgang og godkendelse af fripladser v/Kathrine
Lukket punkt.

8. Dato for generalforsamling, bestyrelsesmøder og arbejdsdage v/Karin
Der er generalforsamling d. 14 april kl. 19-21. Tanja og Katrine melder arbejdsdag ud senere.

9. Evt.
Bente foreslår, at vi får en aktivitetskalender for skolen generelt. Bestyrelsen skal have skrevet de datoer ind, som vi kender for aktiviteter. Vi har et udsugningsanlæg, som nogle gerne må kigge på, det gør Tonny. Skolen ønsker sig en 2-pers. sofa gerne af læder. Allan slår det op på Facebook. Bente vil undersøge, om legepladsen lever op til de regler, der er for legepladser.