Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

Til stede: Ole, Jakob, Tanja, Katrine, Tonny, Anders, Christina, Maria, Trine, Karin, Mette
Fraværende: Allan

1.Godkendelse af referat
Referat og Dagsorden godkendes.

2. Status på udekøkken v/Mogens og Karin
Lokalet i kælderen – Kælderrummet er færdigt indvendigt. Der mangler dog stadig nogle ting, for at det udvendige arbejde omkring kælderen kan blive færdig. Dette arbejdes der på ved frivilligt arbejde.
Cykelskur – Der er 4 frivillige, der arbejder på cykelskuret, så det bliver større.
Udekøkken – Der er arbejdet på det hele sommeren. Følgende er nu lavet; Afløb, lagt rør til vand (både varmt og koldt), gjort klar til el, støbt stolper. Der arbejdes på, at der bliver lagt fliser.

3. Diverse aftaler/underskrifter
Friskolen på Røsnæs lejer boldbanerne bag skolen af kommunen. Kommunen vedligeholder græsset mv. Lejeaftalen skrives under af Jakob og Karin. Vi har fået et tilbud på Kontrakt med revisor. Dette tilbud siger vi ja tak til. Tinglysningen af ejendommen er nu underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Mette sørger for dette sendes ind. Karin har haft kontakt med kommunen vedr. planlægning af cykelstien til Røsnæs.

4. Status på Ændringer i 6 klasse v/ Jakob
Lige før efterårsferien var der et møde med 6 klasses forældre. Her blev der fremlagt, at Jakob og lærerne har vurderet, at det vil være til stor gavn for eleverne, at der laves 2 nye 6 klasser – 6 Nord og 6 Syd. Forældrene havde mulighed for at stille spørgsmål.
De nye klasser er trådt i kraft mandag d 21/10, hvor de samtidig har fået deres nye klasseværelser i den nye pavillon.

5. Nye Skemaer
Det har været nødvendigt at lave klassernes skemaer om. De nye skemaer er blevet lagt ud på intra lige efter efterårsferien.
På aftenens møde tales der om, at disse nye skemaer er kommet ud med alt for kort varsel, hvilket har skabt forvirring og frustrationer blandt forældrene. På de nye skemaer, er der planlagt en halv time, der hedder weekend sang, hvor hele skolen samles, både lærere og elever.
Jakob vil kommunikere ud til forældrene på intra hvilke tanker, der ligger til grund for de nye skemaer samt, hvad weekend sang dækker over.

6. Plan for arbejdsdag 1, 2 og 3 v/ Tanja og Katrine
Der er planlagt 3 arbejdslørdage, d. 26/10, 2/77 og 9/11.
Tilmeldingen til arbejdsdagene er beklageligvis lukket – der vil blive åbnet op for tilmeldingerne igen.
Jakob har sendt en påmindelse ud til forældrene på intra.
Der bliver uddelegeret arbejdsopgaver ift indkøb af materialer, mad og drikke samt kage.

7. Kommunikation omkring emneuge og skolefest v/Jakob
I uge 46 er der emneuge. Jakob fortæller om, hvad denne emneuge kommer til at indeholde. Emneugen afsluttes med skolefest for både forældre og elever Torsdag d. 14 November.

8. Trivselsundersøgelse for personalet v/Karin
En gang om året, skal der laves en APV vurdering ift det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der er udarbejdet et spørgeskema, der har til formål at belyse medarbejdernes tilfredshed med jobbet og ledelsen på Friskolen på Røsnæs. Skemaet udfyldes elektronisk og er anonymt. Svarene skal give et reelt billede af det psykiske arbejdsmiljøet på Friskolen, et billede, der kan være grobund for en dialog, noget der kan arbejdes videre med. Tanken er, at dette spørgeskema vil blive en del af den årlige APV vurdering, medarbejderne skal udfylde.

9. Status pavilloner v/Tonny
Den sidste pavillion kommer Tirsdag i uge 44.

10. Lejrskole næste skoleår v/Jakob
Den næste års lejrskole drøftes, ift planlægning.

11. Fastsættelse af skolepenge og SFO betaling 2020/21 v./Jakob
Fastsættelse af skolepenge drøftes kort, men vil også komme på dagsorden på næste bestyrelsesmøde, hvor budgettet er gennemgået.

12. SFO placering v/Jakob
Dette punkt bliver taget på næste bestyrelsesmøde.

13. Ordensregler
Forslag til ordensregler drøftes. Dette arbejder Jakob videre med.