Bestyrelsesmøde den 28. august 2019

Bestyrelsesmøde den 28. august 2019

Skolebestyrelsesmøde 28/8 Friskolen på Røsnæs

Til stede : Jakob, Christina, Lene, Trine, Maria, Tonny, Katrine, Tanja, Karin, Ole, Anders, Allan

1.Godkendelse af referat og dagsorden
Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og lagt op på hjemmesiden. Dagsorden godkendes.

2. Ordensregler v/Jakob
Jakob har lavet et udkast til ordensregler for Friskolen, som tilrettes ud fra bestyrelsens kommentarer.
Tonny laver en aktionsliste på dette. Der kommer en status på ordensregler til næste bestyrelsesmøde.

3. Elevtal v/Jakob
Der går 132 Elever på friskolen pt. Fordelingen ser således ud:
0. klasse: 7
1. klasse: 15
2. klasse: 12
3. klasse: 12
4. klasse: 14
5. klasse: 14
6 A: 7
6 B: 19
7. klasse: 15
8. klasse: 17
Der er yderligere nogle elever på prøve i disse uger.

4. Økonomi v/Karin
Karin gennemgår Friskolens økonomi for de første 7 måneder af 2019, som er påvirket af, at vi kun har statstilskud for 105 elever, men der går ca 130 elever på skolen. Fremtidens budgetter ser dog fornuftige ud.

5. Orientering fra skoleleder

Lejrskole;
På forældremødet i går d 27/8 blev alle forældre informeret om den kommende lejrskole, der kommer til at foregå fra d. 4-6 september. Jakob fortæller, at der efterhånden er ved at være
styr på planlægningen af lejrskolen.

Forældremøde;
Årets første forældremøde, der blev afholdt d. 27/8, evalueres. Det gik overordnet godt, ca 75 % af børnene var repræsenteret.

Hjemmeside;
Hjemmesiden er i gang med at blive opdateret. D. 13 sep. kommer Line Kongsted og fotograferer klasserne, hver enkelt elev og personale.

Arbejdstilsynet;
Vi kan forvente, at arbejdstilsynet kan komme uanmeldt og tilse skolen.

6. Status på byggeri
Tonny informerer om, at byggeriet går planmæssigt, både med udgravning, planering, pavilloner mv.

7. Evaluering af sommerens rengøring v/ Tanja
Der var en deltagelse på 61 % på rengørings dagen. De resterende, der ikke kunne deltage på arbejdsdagen bliver løbende ringet op, hvor de kan melde sig ind på en alternativ opgave, der skal udføres på skolen.

8. Arbejdslørdage v/ Jakob
Kommunikationen omkring arbejdslørdagene skal være bedre. Friskolens hjemmeside er under opdatering, og planen er, at der kommer et punkt med mere information om arbejdslørdagene.
Datoerne for arbejdslørdagene bliver sendt ud inden for kort tid.

9. Status på Projekt gymnastiksal v/Tanja
Tanja fortæller status for projektet i gymnastiksalen. Processen er godt i gang.

10. Spørgsmål fra bestyrelsen

Lektiecafe;
Der er stadig lidt tvivl blandt forældrene om, hvad lektiecafeen handler om. Jakob laver et skriv på intra, hvor dette uddybes.

Morgensamling
Selve morgensamlingen samt de enkelte klassers deltagelse ud fra deres skema drøftes. Nogle klasser har dage, hvor de ikke er med til morgensamling men går direkte til undervisning. Målet er, at vi på sigt har morgensamling hver morgen, hvor alle klasser kan deltage.

Tidlig sprogundervisning
I år har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde tysk fra 3. klasse. Dette punkt bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.