Bestyrelsesmøde Friskolen på Røsnæs 20 Oktober 2020

Til stede: Tonny, Anders, Christina, Vibeke, Tanja, Mads, Vicky, Lene, Katrine, Maria, Karin, Cathriona

1.Underskrivning af referater v/ Maria
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes og underskrives. Maria Sørger for det lægges op på hjemmesiden.

2. Evaluering af bestyrelseskursus v/ Vibeke
Der evalueres på det bestyrelseskursus, bestyrelsen var på d. 3 sep. 2020, hvor en konsulent, Ole Karl Petersen, fra Friskoleforeningen var ude og holde oplæg i, hvad bestyrelsens rolle er på en friskole.

3. Evaluering af studiedag med værdier og nedsættelse af arbejdsgruppe v/ Vibeke
Studiedagen mellem medarbejder og bestyrelsen evalueres. Der nedsættes en arbejdsgruppe fordelt på personale, skoleleder og bestyrelsen. Fra bestyrelsen er Cathriona og Maria med i arbejdsgruppen.

4. Nyt fra skole og SFO v/ Vibeke
Arbejdstilsynet:
Der har været besøg af arbejdstilsynet, hvor skolen har modtaget en grøn smiley.

Karakterer:
Vibeke præsenterer en evalueringsbog for 8 klasse og 9 klasse med blandt andet karakterskala, karakterer, evaluering af eleven med udtalelse fra lærerne (ud fra forskellige parametre). Til slut skal der skrives under af alle parter, lærer, elev og forældre.

Emneuge:
Eleverne har i ugen op til efterårsferien haft emneuge med fokus på Friskolens værdier. Det var en rigtig god uge.

Uddannelsesdag:
9 klasse har netop været på uddannelsesdag på EUC.

MUS samtaler
Vibeke har haft MUS samtaler med alle medarbejderne på skolen.

Covid 19

page1image7169792 page1image7169600 page1image7169408 page1image7169024 page1image7164608 page1image7166720

Op til efterårsferien havde friskolen en enkelt elev, som blev testet positiv for Covid19. Vibeke har været i kontakt med sundhedsstyrelsen og hygiejne enheden og skolen har fulgt de gældende retningslinjer. Der er ikke flere elever, der har været testet positive siden.

5. Det eksterne tilsyn v/ Vibeke
Vibeke har lavet et skriv vedr. Friskolens eksterne tilsyn, hvor der beskrives de 2 tilsyn, der er mulige; et forældretilsyn og et eksternt tilsyn. Dette godkendes og det vil blive lagt op på hjemmesiden.

6. Kasseeftersyn v/ Karin
Der har været uanmeldt kasseeftersyn d. 1 Oktober, der omfatter kontrol af friskolens likvider. Revisors konklusion er, at bogholderiet var ajourført og der har ikke været anledning til bemærkninger.
Der blev yderligere set på Friskolens forretningsgang. Her fremhævedes det at der er familiære forhold mellem den økonomiansvarlige på skolen og næstformanden. Bestyrelsen beslutted epå baggrund heraf at fjerne fuldmagten fra næstformanden.
Der registreres, at friskolen har tilgodehavende fra forældrebetaling. Der er allerede iværksat aftaler med flere forældre og den økonomiansvarlige på Friskolen følger op på det.

7. Ekstraordinær generalforsamling v/ Tonny
Der blev ved generalforsamlingen besluttet, at antallet i bestyrelsen skulle reduceres. Der drøftes, hvordan dette skal foregå. Der aftales, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ift afstemning om reducering af af medlemmer med 1 medlem i 2021 og 1 medlem mere i 2022.
Tonny sørger for indkaldelse.

8. Profil til godkendelse v/ Karin
Bestyrelsen har redigeret Friskolens profil. Denne godkendes til dette bestyrelsesmøde. Vibeke vil præsentere den for personalet til endelig godkendelse, hvorefter den bliver lagt ud på hjemmesiden.

9. Rygepolitik, sygefraværspolitik, antimobbepolitik v/ Vibeke Rygepolitik
Der er udarbejdet en rygepolitik for Friskolen. Denne præsenteres og godkendes af bestyrelsen. Den vil blive lagt op på hjemmesiden.

Sygefraværspolitik
Der er udarbejdet en sygefraværspolitik ift medarbejdernes sygefravær og handleplan ud fra det. Denne præsenteres og godkendes af bestyrelsen. Den vil blive lagt op på hjemmesiden.

Antimobbepolitik
Friskolens antimobbepolitik er revideret. Denne præsenteres og godkendes af bestyrelsen. Den reviderede udgave vil blive lagt op på hjemmesiden.

10. Minirøs

page2image7081152 page2image7081344 page2image7081536

I samarbejde med SFO’en er der blandt personalet snakket om, at lave et Minirøs. Dette indebærer, at de kommende 0 klasser starter i skole allerede 1. Maj, hvor de lærer, hvad det vil sige at gå i skole. Vibeke har lavet et oplæg, som drøftes i bestyrelsen. Det vedtages, at der på Friskolen vil starte Minirøs op fra Maj 2021. Vibeke vil sørge for at underrette forældre til børn i kommende 0 klasse 2021. Der er indskrivningsmøde d. 5 November.

11. Takster pr. 01.01.2021 v/ Vibeke
Vibeke har lavet et udkast til Nye takster for både skoledelen og SFO delen, gældende fra 1. Januar 2021. Herunder takster ved indskrivning og udskrivning. Dette udkast drøftes.

12. Markedsføring v/ Udvalget
Markedsføringsudvalget præsenterer forslag til, hvordan Friskolen markedsføres på forskellig vis. De arbejder videre med dette.

13. Konsekvenser v/ Tonny
Tonny præsenterer et udkast til Friskolens ordensregler og konsekvenser, hvis reglerne brydes. Bestyrelsen godkender dette udkast. Vibeke vil præsentere det for personalet på næste personalemøde.

14. Redigering af forretningsorden
Friskolens forretningsorden gennemgås og redigeres. Tonny retter udkastet til og sender det ud til godkendelse, når det er klar.

15. Lukket punkt
Et lukket punkt drøftes.