Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2020

Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2020

Til stede: Christina, Vibeke, Tanja, Mads, Cathriona, Tonny, Maria, Karin, Vicky, Anders
Fraværende: Lene, Katrine

1.Underskrivning Referater og konstituering v./Maria
Referat fra generalforsamling, konstituering samt fra sidste bestyrelsesmøde underskrives.

2. Nyt fra skolen og SFO v./ Vibeke
Vibeke fortæller om, hvad der sker på skolen lige nu. Elevtal: Pr. 5 sep. er der 129 elever indskrevet på Friskolen.
Vibeke har ringet rundt til alle, der er skrevet op til kommende 0 klasse i 2021 for at få en status over, hvor mange vi kan forvente i kommende 0 klasse.

Elevråd:
Elevrådet er etableret og har konstitueret sig. De har allerede haft deres første møde, hvor Vibeke har været med.

Støtteforening:
Vibeke har haft møde med Støtteforeningen vedr. fejring af vores nye udekøkken. Dette arrangement bliver desværre nød til at blive udskudt på grund af situationen med Corona.
Støtteforeningen har netop doneret et molekylesæt til fysik og kemi.

Brandøvelse:
Friskolen har haft deres første evakueringsøvelse. Det var en rigtig god læring og der er evalueret på det.

Corona Situationen:
Der er nu igen taget forholdsregler ift situationen med Corona. Der har været flere lærere hjemme pga symptomer. De er alle blevet testet negative. Personalets studietur er desværre blevet aflyst på grund af situationen med Corona. Ligeledes skulle de store klasser have været på flere virksomhedsbesøg, som også er aflyst. Vibeke har dialog med erhvervsrådet.

SFO
SFO’en har nogle gode oplevelser med forskellige pædagogiske tiltag.

Diverse
Der er sat basketball op ved pavillonerne hos de store elever. Den er allerede taget godt i brug.

Der har været teater for 4.-9. klasse. Det var en positiv og anderledes oplevelse.

Vibeke har hilst på den konstituerende præst i Røsnæs kirke.

3. Årshjul v/ Karin og Tanja
Der er nu lavet et udkast til årshjul for bestyrelsesmøderne på Friskolen. Denne gennemgås i bestyrelsen med datoer, agenda og task. Dette vil fremover være et arbejdsværktøj i
bestyrelsen.

4. Arbejdsdage v/ Tanja og Katrine
På grund af situationen med Corona er det nødvendigt at udskyde arbejdsdagene. Derimod er planen, at der vil blive lagt udendørs arbejdsopgaver ud til forældrene, som man kan
melde sig på. Tanja og Katrine vil være tovholdere ift koordinering af dette, således at det er mindre grupper, der mødes på skolen til at udføre opgaverne. Med hensyn til rengøringen i de enkelte klasser, fortsætter vi med, at det er en forældreopgave. Der er nogle klasser, der allerede har etableret en fin turnusordning. Vi anbefaler, at man som klasse tager udgangspunkt i klasselisten, så rengøringen går på tur blandt eleverne/familierne.

5. Skolerepræsentanter og deres funktion og udvalg v/ Karin
Hvordan skal rollerne fordeles? Hver klasse har et forældreråd. Bestyrelsen snakker om, hvordan vi får kontakt til hver klasse ift diverse tiltag eller beslutninger, der skal tages i de enkelte klasser. Tanja arbejder videre med dette til næste bestyrelsesmøde. Vi drøfter, hvilke udvalg, der er relevant i bestyrelsen . Alle bestyrelsesmedlemmer melder sig ind på de forskellige grupper.

1. Markedsføring: Maria, Tonny, Christina, Cathriona
2. Bygninger og udenomsarealer: Katrine, Mads, Tanja, Maria, Tonny
3. Fonde/sponsorater: Katrine, Mads, Karin, Cathriona
4. Ansættelsesudvalg: Christina, Lene, Vicky
5. Børnehave: Anders, Tanja, Vicky, Vibeke
6. Økonomiudvalg: Vibeke, Katrine, Vicky, Karin

6. Organisationsplan, se bilag v/ Vibeke
Vibeke har udarbejdet en organisationsplan for friskolen. Denne vil blive lagt ud på hjemmesiden, hvor alle kan se, hvordan kommunikationsvejen foregår på skolen.

7. Optagelsesprocedure, indskrivningsregler og udmeldelsesprocedure v/ Vibeke
Vibeke har lavet forslag til procedurer for optagelse, indskrivning og udmeldelse. Disse drøftes i bestyrelsen.

8. Ansættelse af kombineret pedel og rengøring v/ Vibeke
Vibeke har opsagt kontrakten med det rengøringsfirma, som hidtil har gjort rent på skolen. Lige nu arbejder hun med at ansætte en kombineret pedel og rengøring. Dette drøftes i
bestyrelsen.

9. Kostvaner, antimobbepolitik og sorgplan v/ Vibeke
På lærermøderne er der arbejdet med kostvaner, antimoppepolitik og sorgplan. Vibeke har derudfra udarbejdet nye politikker, som lægges op på hjemmesiden. De enkelte politikker
drøftes i bestyrelsen.

10. Studietur for personalet v/Vibeke
På grund af situationen med Corona, er den kommende studietur for personalet aflyst. Fredag d. 2 Oktober lukkes skolen kl. 14, hvor personalet vil arbejde med skolens værdier.
Bestyrelses bliver derfor inviteret fra kl. 14-17 til at være med i processen.

11. Markedsføring v/ udvalget
Der drøftes flere mulige måder at promovere Friskolen. Marketin udvalget går videre med den.

12. Lukket punkt