Fravær elever

Det er skolens leder, der skal sørge for at eleverne deltager i undervisningen. Lærerne fører derfor dagligt protokol over elevernes fremmøde.

Hvis man er syg, så skal man give besked om årsagen til fraværet via Intra til klasselæreren.

 

Har en elev så meget fravær, at det vækker bekymring for om undervisningspligten opfyldes, så inddrager vi alle – elever, forældre og lærere – til en drøftelse af dette, og for at aftale gode tiltag, der kan rette op på fraværet.

Hvis en elev ikke møder i skole og forældrene ikke har meldt fravær, så tager skolen selvfølgeligt kontakt til forældrene for at afdække årsagen og aftale eventuelle tiltag.

Hvis et stabilt fremmøde stadig ikke er opnået, kan det skønnes nødvendigt at indberette fraværet til de kommunale myndigheder med henblik på at der igangsættes støtte til elev/og/eller forældre. Forældrene orienteres herom. Det er skolelederen, som træffer beslutningen om at indberette højt fravær til kommunen.

 

Ved fritagelse på grund af ferie og lignende:

Ved fritagelse med en varighed på mellem en til tre dage orienteres klasselæreren. Hvis man bedes fri i længere tid, så orienteres skolens leder, da denne skal godkende dette.