Opskrivning

Klassekvotienten på Friskolen på Røsnæs er fleksibel og tilpasses de enkelte klasser. Vurderingen af antal elever i de enkelte klasser foretages af skolelederen i samarbejde med lærerkollegiet, da nogle klasser kan rumme flere elever end andre. Der tilstræbes et optag på 18 elever, men ved særlige tilfælde og samlæsning kan der forekomme flere elever.

Der afholdes optagelsessamtale for nye familier, der ønsker et barn på friskolen. Optagelsessamtalen holdes af skolelederen, når der er plads til barnet på årgangen. Formålet med samtalen er at forventningsafstemme for at sikre, at familien er klar over, hvad friskolen står for, og hvad der forventes af det gensidige samarbejde om børnene. Det vurderes af skolelederen, om familien er indstillet på et forpligtende samarbejde. Dernæst kommer eleven på prøve i ca. en uge, eleven bliver testet, og ved et samarbejde mellem lærere, skoleleder og familie besluttes det, om eleven optages.

 

Indmeldelses- og boggebyr

Der indbetales kr. 1000, når familien siger ja til pladsen.

 

Venteliste

Hvis en familie ønsker optagelse og den pågældende klasse er fyldt, kan familien skrives på en venteliste, hvis familien ønsker det. Ventelisten er ikke prioriteret, og det er skolelederen, som ud fra den eksisterende årgang danner en samlet vurdering ud fra nedenstående kriterier:

  • Den enkelte klasses faglige, sociale og personlige kompetencer.
  • Klassens fordeling mellem kønnene (der tilstræbes ligelig fordeling, så frem det er muligt)
  • Om der i forvejen er søskende på skolen eller fremtidige årgange.
  • Skolen som helhed her under økonomiske hensyn.

Der betales kr. 500 ved opskrivning på ventelisten.

 

Udmeldelse

Forældre kan melde deres barn ud af skolen samt SFO til udløb af en kalendermåned med en måneds varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til kontoret på Friskolen på Røsnæs.

 

Skolen kan opsige børn på baggrund af manglende samarbejde og restance på forældrebetaling. I tilfælde af grov overtrædelse af skolens værdier og regler kan bortvisning af barnet ske fra dag til daqg.