Referat fra generalforsamling på Friskolen På Røsnæs

Referat fra generalforsamling på Friskolen På Røsnæs

Referat fra generalforsamling på Friskolen På Røsnæs

1. Velkomst v/ Karin
Bestyrelsesformand Karin Anholm bød alle sammen velkommen. Pga. Covid må der desværre ikke synges en sang, som vi ellers gerne vil for at styrke fællesskabet, som er en af Friskolens værdier.
Karin bød velkommen til Friskolens nye skoleleder Vibeke Malmberg, Tilsynsførende Peter Abildgaard, Revisor Inge Linkamp fra BDO og tidligere filialdirektør i Sparekassen Sjælland, Kjeld Christensen.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere v/ Karin
Bestyrelsen foreslog Kjeld Christensen, tidligere filialdirektør som dirigent, hvilket blev godkendt. Kjeld konstaterede, at generalforsamlingen var varslet efter gældende vedtægter. Maria Schacht Hansen valgtes som referent.

3. Bestyrelsens beretning v/ Karin
Karin Anholm aflagde årsberetning for forsamlingen som kan læses på skolens hjemmeside. I årsberetningen takker Karin friskolens dygtige personale for at give børnene en tryg og lærerig skoletid. Hun takker skolebestyrelsen og støtteforeningen for indsats og gode samarbejde. Hun ytre en stor tak til de mange frivillige, forældre og bedsteforældre, der har ydet en stor hjælp til friskolen. Karin takker de mange sponsorer : Multitech, Tømrermester Allan Abkjær, Raklev Smedene, PT beton og CrossFit Kalundborg & Yogastudie. Alle takkes for deres bidrag, det betyder enormt meget for Friskolen. Med Vibeke i spidsen glæder Karin sig til de kommende år. Hun glæder sig til at se børnene udvikle sig, personalet sprudle og forældrene samarbejde om Friskolens fælles mål.

4. Skolelederen har ordet v/ Vibeke Malmberg
Vibeke fortæller, at hun har glædet sig til at starte på skolen. Inden sommerferien har hun været en del her på skolen, men hun startede først officielt 1. august 2020. Vibeke fortæller lidt om sin baggrund: Hun er læreruddannet, har undervist i 37 år, haft 2 klasselærer forløb, har været afdelingsleder på en privatskole, været skoleleder på en friskole med 200 elever, været skoleleder på en lille skole med 200 elever, har en diplomuddannelse i ledelse, har boet i USA i 5 år, hvor hun var frivillig på den lokale high school og fundraiser. Vibeke er mor til 4 unge mænd og har været gift på 35 år. Vibeke fortæller, at hun sætter eleverne i højsædet med fokus på deres trivsel. Hun er leder for alle, børnene og personale med et demokratisk perspektiv, hvor alle kan ytre sig og stille spørgsmål. Hun forventer en tillidsfuld og loyal opbakning fra forældrene. Alle er altid velkommen til at kontakte hende på kontoret og Kommandovejen er som den altid har været, at henvende sig til barnets lærer, men af den mere overordnet karakter er det skolelederen, man henvender sig til. Bestyrelsen kan i nogle situationer blive inddraget. Eftersom Vibeke først er ansat på Friskolen pr. 1 August, fortæller hun lidt om, hvad der rør sig på skolen lige nu. Der er opstartet et teamsamarbejde omkring de enkelte klasser, med udgangspunkt i skolens værdier. Vi har haft en første skoledag, med en ny tradition, hvor alle mødtes i fællesskab, familien deltog. Torsdag d. 1. oktober til 2. oktober 2020 vil der være pædagogiske dage for medarbejderne med fokus på
udeskole og vidensdeling – naturen bruges aktivt her på friskolen. Der er morgensamling mandag, tirsdag og fredag, som er begrænset af vi ikke kan synge morgensang. Der lyttes i stedet til musik med forskellige temaer. Onsdag og torsdag læses der i klasserne, så der kommer et læseløft blandt eleverne. Der er opstartet lektiecafe for de ældste elever. Der arbejdes på, at 4,5,6 klasse skal danne friskolens skolekor. Vibeke fortæller, at hun synes der er en dejlig ro her på skolen og der er en livsglæde både i skoledelen og sfo’en.

5. Fremlæggelse af årsrapport v/Revisor Inge Linkamp
Inge Linkamp har revideret årsregnskabet på Friskolen på Røsnæs, som har fået en blank påtegning uden forbehold. Inge Linkamp præsentere resultatopgørelsen for første hele skoleår, hvoraf 7/12 af indtægt er baseret på 105 elever og 5/12 del er baseret på 134 elever. Elevtilgangen i år har bevirket, at friskolen har måtte forøge sine udgifter til blandt andet lærerlønninger, materiale til undervisningen, sfo mv. Derudover har der været fremtidige feriepengeforpligtelser, der skulle hensættes. Resultatet er et underskud på 779 t.kr., som er påvirket af skolens vækst. Dette er acceptabelt for Friskolens første skoleår. Friskolen har værdier blandt andet i ejendommen og pavilloner, som er bygget efter friskolens opstart. Da skødet endnu ikke er på plads kan ejendommen ikke opskrives, men det kræver også at den vurderes årligt.

6. Tilsynsførendes beretning v/Rektor Peter Abildgaard
Peter Abildgaard er rektor på Kalundborg Gymnasium og tilsynsførende på Friskolen. Peter fortalte, at han har været tilsynsførende på 4 friskoler i Kalundborg kommune, alle som har meget
forskellige profiler. Peter har fulgt skolen i de 2 år, den har eksisteret. Han ser en skole der er i konstant udvikling, en udvikling som vil føre til en endnu bedre skole. Der er opbygget en meget velfungerende grundlæggende struktur på skolen. Skolens ledelse og personale har et stort engagement og lægger stor energi i at undervise skolens børn. Peter har været på skolen flere gange og observeret under tiden med corona, hvor de små var på skolen og de store blev hjemmeundervist. Han oplever, at naturen hele tiden er i fokus, hvor teori og praksis bliver brugt. Han ser børn, der har en innovativ tilgang til tingene. Konklusionen er, at Friskolen på Røsnæs er en fantastisk skole, som følger de krav og regler, der er for en Friskole. Fagligheden er høj og der er en meget homogen gruppe af børn. Peter Abildgaard har stor ros til ledelse og personale. På skolens hjemmeside kan man se Peter Abildgaards rapport i detaljer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til skolebestyrelsen v/Tonny
Tonny informerede om, at der i vedtægterne står, at bestyrelsen så vidt muligt skal have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. På nuværende tidspunkt er der en overvægt af kvinder i bestyrelsen og han opfordrede derfor at flere mænd stillede op. De der ønskede at stille op til bestyrelsen via forældrekredsen og skolekredsen, præsenterede sig og baggrund for hvorfor de stiller op.

Trine Wejlemand
Tonny Voldby Pedersen
Tanja Valentin-Jensen
Mads Overgaard
Catriona Cantio
Karin Anholm (kun skolekredsen)
Valgte bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen:
Tanja Valentin Jensen
Mads Overgaard
Suppleant Trine Wejlemand
Valgte bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen
Karin Anholm
Tonny Voldby Pedersen
Suppleant Catriona Cantio

8. Valg af tilsynsførende v/Karin
Bestyrelsen foreslog, at Peter Abildgaard genvælges for 2 år. Peter Abildgaard blev genvalgt. Inge Linkamp genvælges som revisor.

9. Støtteforeningens beretning og fremlæggelse af regnskab v/Mette
Formand for Støtteforeningen Mette Sørensen aflagde beretning. Støtteforeningens opgave er at understøtte Friskolen og Friskolens bestyrelsen som består af 9 medlemmer. Støtteforeningen har arbejdet med: Nyt klasseværelse, udekøkken, drivhuset er gjort klar til beplantning, cykelskur, så børnene kan cykle til skole af den nye skolevej. Støtteforeningen arbejder for at lave noget, børnene har glæde af. Desværre er diverse arrangementer blevet udskudt pga. Corona, blandt andet en stor bankoaften. Mette takker friskolens bestyrelse for et godt samarbejde og byder Vibeke Malmberg velkommen med en buket blomster.

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til støtteforeningen v/Mette
Der var valg til støtteforeningens bestyrelse samt suppleanter.

Valgte bestyrelsesmedlemmer:
Mette Sørensen
Signe Lejbach
Regina Kubel
Suppleanter:
Line Kongsted
Helle Angelina Mørk

11. Eventuelt
Kommende vedtægtsændring v/Tonny

Lige nu er der 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen ønsker at nedsætte antallet af medlemmer i bestyrelsen til 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som effektueres i skoleåret 2021 og 2022. Bestyrelsen ønsker også at ændre vedtægterne, så kommende indkaldelser til generalforsamling vil ske via email og intra. Der vil blive indkaldt til 2 ekstra generalforsamlinger for vedtagelse af vedtægtsændringerne. Mogens Anholm siger tak for de mange rosende ord for det arbejde han og mange andre frivillige har ydet på denne friskole. Samtidig opfordrede han til, at flere giver en hjælpende hånd på friskolen – forældre som bedsteforældre.

Karin Anholm slutter med at takke for en god aften og oplyser at bestyrelsen kort efter generalforsamlingen vil konstituere sig.