Skolebestyrelsesmøde den 25. juni 2020

Skolebestyrelsesmøde den 25. juni 2020

Til stede: Bente, Vibeke, Karin, Lene, Ole, Anders, Trine, Maria, Katrine, Tanja, Tonny,Christina
Fraværende: Allan

1.Referat og Dagsorden v/Karin
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendes og skrives under. Dagsorden for aftenens bestyrelsesmøde godkendes.

2.Skolepenge v/ Vibeke
Der drøftes i bestyrelsen, hvad det kommende års skolepenge sats skal være. Samtidig drøftes SFO’ens åbningstider, ferieplan mv. Der besluttes, at der ikke kommer nogen stigning pr. 1 August. Der vil blive meldt ud om forskellige lukkedage i SFO’en i skoleåret 20/21.

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne for Vibeke v/ Karin
Der er en lille præsentationsrunde af alle bestyrelsesmedlemmerne for vibeke.

4. Lønpolitikken v/ Vibeke
Vibeke har udarbejdet en overordnet lønpolitik med retningslinjer for lærernes løn. Den lægger de ydre rammer for lærerne på Friskolen På Røsnæs. Denne er forhandlet på plads
med tillidsmanden. Den udleveres til bestyrelsen, som kan gennemlæses den til eventuelle rettelser og endelig godkendelse. Lokalaftalen er forhandlet på plads med tillidsmanden og underskrevet.

5. Generalforsamling v/ Karin
Antallet af medlemmer i bestyrelsen drøftes. Der er lagt et forslag op om reducering af antallet fra 9 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter til 7 bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter. Der er enighed om, at antallet bliver 7+2. Tonny laver forslag til vedtægtsændring, som fremlægges til generalforsamlingen. Til kommende valg er der 4 bestyrelsesmedlemmer til genvalg samt 1 der ikke genopstiller. Der mangler 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Følgende poster til generalforsamlingen;
Dirigent; Bestyrelsesformand Karin sørger for en dirigent til generalforsamlingen.
Årsberetning; Bestyrelsesformand Karin
Referent; Bestyrelsesmedlem Maria
Vedtægtsændringer; Bestyrelsesmedlem Tonny laver oplæg
Tilsynsførendes beretning; Tilsynsførende Peter Abilgaard
Årsrapporten; Revisor Inge Lindkamp
Valg; Bestyrelsesmedlem Lene forbereder dette
Støtteforeningen; Bestyrelsesformand for støtteforeningen Mette

6. Forældreopgaver v/Tanja og Katrine
Der er nogle praktiske opgaver på skolen. Opgaver, der skal:
– Laves inden sommerferien af forældrene
– Laves på kommende arbejdsdage
– Laves af pedellen
Disse opgaver drøftes og fordeles. Der vil komme en udmelding til forældrene ift hovedrengøring af skolen og andre praktiske opgaver, der skal laves inden 1. August, så skolen er klar til kommende skoleårs opstart d. 10 August. I August vil der Ligeledes komme datoer ud for arbejdsdage i skoleåret 2020.

7. Årshjul v/ Tanja
Tanja har lavet et forslag til årshjul, som alle bestyrelsesmedlemmer får med hjem. Dette sættes på agenda til næste bestyrelsesmøde.

8. Orientering om hændelse i 8 klasse v/ Bente
Skolelederen orienterede om en hændelse blandt nogle elever i 8. klasse. På baggrund af hændelsen har de implicerede parter været til møde på skolen. Bestyrelsen besluttede på
baggrund af redegørelsen, at en impliceret elev ikke kan fortsætte på Friskolen på Røsnæs.