Skolebestyrelsesmøde på Friskolen på Røsnæs d. 23.02.21

Skolebestyrelsesmøde på Friskolen på Røsnæs d. 23.02.21

Deltagere: Vibeke, Anders, Cathriona, Kathrine, Maria (sidste halvdel)Tanja (zoom), Mads (zoom), Tonny (zoom), Christina (zoom).
Afbud: Lene, og Vicky.
Referent: Kathrine

Til efterretning og orientering: 1. Underskrivning af referater.

Udsættes til alle fysisk er tilstede.

2. Nyt fra skolen og SFO ved Vibeke.

– Ferieplan 2021/22: Følger kommunens ferieplan.
– Kajak klubben: Skolen har fået et medlemskab. Når der åbnes for kurser er det planen at Nils og Ole begge skal kun være instruktører.
– Fibia kommer på besøg og gennemgår deres tilbud. Vibeke undersøger hvornår vi kan skifte udbyder, da der er en stor besparelse at hente.
– Der er lagt datoer m.m. ud for eksamener. Det frigives i maj til alle.
– Der er afleveret årsregnskab, finansiel strategi m.m. til revisor, så alt er klar til generalforsamlingen.
– Pt er der lærermøde hver uge frem for hver 3. uge, da der er et større behov
– Pt. er det Svært at planlægge alle fremtidige opgave pga corona og skiftende retningslinjer. – Lærerne kan i den kommende periode komme med ønsker til fagfordeling m.m. inden Vibeke går i gang med skemaerne for kommende skoleår.
– Rengøring: Startet under nedlukningen, gør et godt stykke arbejde.
– Status på pedel: Flittig og god.
– Status på genåbning: 0. til 4. klasse er startet og er glade for at være tilbage. Men det kan svært at følge alle retningslinjer, da de ikke passer godt sammen med vores lille skole, så der arbejdes hårdt for at få alt til at gå op med timer, lærere, undervisning af store klasser på teams osv.
– Vores server trænger kraftigt til fornyelse (virker pt ikke og en pc bliver brugt som server) og skal fremadrettet kunne leve op til kravene på it området. Vibeke har inviteret en til at fremlægge nyt system til bestyrelsesmødet d. 24. marts.
– Vibeke giver kort en tilbagemelding om hvad lærerne har undervist i under nedluk/corona. Rigtig positive meldinger og der er nået meget af pensum. Vibeke melder om god respons vedr. nød undervisningen fra stort set alle. Der er en enkelt klasse hvor der efterspørges information om lektier/ugeplan fra lærerne.

3. Indkaldelse til generalforsamling:

Skal afholdes senest d. dato 27/4 hvis muligt.
Punktet og planlægning af generalforsamling flyttes til næste møde der afholdes 3/3-2021.

4. Fondsudvalget.

Der søges til et fuldt naturfags lokale hos Novo Nordisk fonden. Alle naturfaglige lærere giver bud til det de ønsker og har behov for, for at få det bedste lokale. Ansøgningsfristen er 10. marts.
Vi søger også hos More Play puljen hos Kompan for at få nye redskaber på legepladsen (Udendørs tavler, Tarzan baner, klatrepyramide er det der er prioriteret i ansøgningen) Der er ansøgningsfrist 31. marts.

5. Lukket punkt

6. Boldbaner:

Tonny har været i kontakt med kommunen og melder at der evt. er mulighed for at få brugsret til dele af boldbanerne/området. Vi afventer at høre mere.

Punkter til beslutning:

7. Elevtimer 21/22.:

Elev Timerne øges så den passer på vores profil, f.eks. tidlig sprogundervisning, mere naturfag da vi er en udeskole. Vi styrker hermed elev timerne og skolens profil.

Vi arbejder på mulighed for drama/medie/tech/kor/skak mm. Lektiecafe har ikke været en stor succes.

Positive tilbagemeldinger fra bestyrelsen på disse ændringer i elevtimer.

8. Forretningsorden:

Punkt flyttes til næste møde d. 3/3 kl. 17-18.

9. Markedsføring:

Status på de igangsatte markedsføringsaktiviteter. Videoen med rundtur på skolen er delt mange gange og nået ud til mange. 7000 visninger og 150 søgning ind på hjemmesiden. Reklame og artikler på TV-Kalundborg. Artikel på Nordvest Nyt vedr. goodiebags til de store og fastelavnsboller til de små.

Info om fremtidige indslag. Udvalget opfordrer alle (bestyrelsen, lærer og forældre) til at dele og like skolens opslag så meget som muligt.

10. Åbent Hus på friskolen, slutningen af maj:

Vi savner at vise skolen frem og indvie udekøkken osv. Lige så snart det er muligt gør vi det. Vi brainstormer om hvad vi kan gøre. F.eks. Virtuelt el udendørs åbent hus.

11. Tilbagemelding på Mobile pay:

Kontakt til komit og mobile pay. Det kan ikke integreres. Betalingsservice løsningen er dyr. Vi afventer med en beslutning om opstart af betalingsservice til april mødet.

12. Evt. Lukket