Erstatningsansvar

Princip for erstatningsansvar

Børnenes opførsel er forældrenes ansvar, også I skolen, dvs. forældre er ansvarlige, hvis deres barn ødelægger noget i skolen. Friskolen på Røsnæs vurderer naturligvis omstændighederne, og hvis der ikke er tale om et uheld, vil der blive sendt en regning med eleven hjem. Friskolen på Røsnæs’ holdning er som udgangspunkt, atskadelidte skal holdes skadesløs”.

 

Hvilke forsikringer har Friskolen på Røsnæs ikke tegnet
Skolen har ikke tegnet en ansvars,-, tyveri,- og ulykkesforsikring, hvilket betyder, at det er forældrenes ansvar, at sørge for at børnene er forsikret – også I skoletiden.

 

Alt udstyr, der medbringes på skolen, er elevens/forældrenes eget ansvar. Friskolen på Røsnæs dækker for eks. Ikke:

 • Elevernes private ejendele
 • Mobiltelefoner
 • Computer
 • Tasker
 • Tøj
 • Sko
 • lign.

 

Hvilke forsikringer har Friskolen på Røsnæs tegnet

I forbindelse med lejrskoler til udlandet har skolen tegnet rejseforsikring for eleverne.

 

Hvilke forsikringer skal forældre som minimum sikre at deres børn har
Skolen forventer, at elevens forældre har en ansvarsforsikring, der dækker skade over for 3. person eller 3. persons ting. Skolen forventer også, at man har tegnet en tyveri, – og ulykkesforsikring for sit barn. Forældrene skal derfor sørge for, at deres barn som minimum har følgende forsikringer:

 • Ansvarsforsikring
 • Ulykkesforsikring

Sker der en skade i skoletiden, skal denne skade ALTID anmeldes til forældrenes familieforsikring.

 

Hvad forventer Friskolen på Røsnæs der eks. skal dækkes af forældrenes forsikring

Skolen vil kræve erstatning hvis:

 • Der er en elev, der på grund af tankeløshed eller forsætlighed, har forårsaget skade på bygninger eller inventar
 • Der sker skade på elevernes medbragte ejendele som f.eks. mobiltelefoner eller computer
 • Der sker skader på eller tyveri af elevers eller personalets ting på skolen
 • Der stjæles tøj fra garderoben
 • Der sker tyveri af cykler fra skolens område
  (Betingelsen for at forsikringen dækker er, at cyklen er aflåst med godkendt lås, og at der kan frem­lægges stelnummer og låsebevis ved politianmeldelse)

 

Skolen vil IKKE kræve erstatning hvis:

 • Der er en elev der falder pga. sne/is på gangarealerne og eks. smadrer en rude, idet skolen ikke har overholdt deres snerydningspligt

Til info: De fleste indboforsikringer dækker ikke simpelt tyveri af penge og smykker. Simpelt tyveri er tyveri fra bygning eller lokale, der ikke er aflåst. Forsikringen dækker heller ikke de ting, eleven glemmer – fx tøj. Hærværksskader er skader lavet med vilje og i ondsindet hensigt, de fleste indboforsikringer dækker ikke hærværk, der sker på skolen.

 

Forsikring/erstatningskrav hvis tænderne knækker

Ulykkesforsikringer kan helt eller delvist dække udgif­terne til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Børn under 18 år er sikret adgang til ve­derlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i den kommunale tandpleje.

Behandlinger, der er begyndt i den kommunale tandpleje, skal færdiggøres i denne. Større behandlinger, der forven­tes først at kunne udføres længe efter det 18. år, er ikke omfattet af den kommunale tandpleje og bør altid anmeldes til forsikringen.

 

Forsikring/erstatningskrav fra skole til andet undervisningssted

Er eleverne nødt til at transportere sig mellem to undervisningsste­der, kan skolen ikke drages til ansvar for en eventuel skade.

 

 

Forsikring/erstatningskrav hvis eleven forlader skolen i undervisningstiden

Hvis en medarbejder giver en elev tilladelse til at forlade sko­len i undervisningstiden, bør medarbejderen vurdere, om det er forsvarligt ud fra elevens modenhed og trafikale kend­skab. Hvis medarbejderen handler uforsigtigt, kan det medføre et erstatningsansvar for medarbejderen og skolen.

Eleverne kan ikke forlade skolen i skoletiden. Forældre har ansvaret for deres barn, hvis barnet forlader skolen i skoletiden.

 

Forsikring/erstatningskrav ved uheld uden for skolens område

Kommer eleven til skade på skolevejen, er det ikke sko­lens ansvar. Det står i færdselsloven, at politi og vej­myndigheder i samråd skal sikre skolevejene. Derfor bør skolerne hele tiden være opmærksomme på skolevejene. Skolen har pligt til at skabe trafiksikre forhold i området tæt på skolen.

 

Forsikring/erstatningskrav af skolebøger

Alle bøger skal indbindes og forsynes med navn og klasse. Bøgerne skal afleveres i pæn stand. Ved misligholdelse af skolens ejendom, herunder bøger, vil skolen kræve erstatning.

 

Forsikring/erstatningskrav ved brug af skateboards, løbehjul, rulleskøjter og cykler
Hvis eleverne tager skateboards, løbehjul eller tilsvarende udstyr med i skole eller SFO, så er det skolens krav, at børnene har eget sikkerhedsudstyr med.

Det er forældrenes ansvar (sammen med børnene) at sørge for, at børnene har tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr med. Skolen giver ikke tilladelse til at bruge tingene, hvis ikke eleverne bærer sikkerhedsudstyr. Vi forventer, at hvis barnet ikke vil anvende det sikkerhedsudstyr, som der er krav til, så vil man som forældre nægte barnet at have skateboard, løbehjul eller rulleskøjter med i skole/SFO.

 • Hverken skole eller SFO påtager sig ansvaret for at børnene benytter alt det sikkerhedsudstyr, som de har medbragt.
 • Hverken skole eller SFO påtager sig ansvaret for ulykker som følge af utilstrækkeligt sikkerhedsudstyr.

 

Erstatningskrav følger dansk rets almindelige regler om ansvar
Man kan ikke altid undgå, at der sker uheld, når man går i skole. En skade bedømmes efter dansk rets almindelige regler om ansvar, idet der ikke er særlige regler for skader forvoldt i skolen i dansk lov.

Viser der sig at være en ansvarlig skadevolder, vil forsikringsselskabet forsøge at sende dækningen videre mod denne. Det vil dog være eget forsikringsselskab, der skal udbetale en erstatning til eleven/forældrene. Forsikringsselskabet vil efterfølgende opkræve dette overfor skadevolder/skadevolders forsikringsselskab.

Viser det sig, at det er skolen, der er den ansvarlige skadevolder, eks. at en ansat på skolen, ved et øjebliks uopmærksomhed kommer til at skubbe en telefon placeret på et bord ned på gulvet, så den går I stykker, er den ansatte og dermed skolen ansvarlig skadevolder. Det er her op til erstatningsansvarsloven at vurdere, om skolen er erstatningsansvarlig.