Brand- og evakueringsplan

BRANDPLAN

for Friskolen på Røsnæs

Indhold:

 • Formål
 • Ansvar og opbevaring af planen
 • Ajourføring af planen
 • Afprøvning af planen
 • Alarmering
 • Forløb
 • Specialtilfælde
 • Roller
 • Sikkerhedsudstyr
 • Lovmæssige krav
 • Vigtige numre
 • Oversigt over området

 

Formål


Brandplanens hovedformål er at angive retningslinjer for:

 • At afværge eller begrænse de skadelige påvirkninger, der truer elever og personale

på Friskolen på Røsnæs og i SFO’en og klubben, ved brand på skolen eller i de nærmeste

omgivelser.

 • At forberede alle ansatte på deres opgaver i tilfælde af brand, røg, gas eller andre nødsituationer.
 • At orientere brand- og politimyndigheder om de forhold på Friskolen på Røsnæs, der kan tænkes at have betydning for myndighedernes indsats i en ulykkessituation.

 

Ansvar og opbevaring af planen

Lederen har ansvaret for, at alle medarbejdere er orienteret om planen. Planen skal udleveres til samtlige ansatte, og skal indgå i introduktionen af nyansatte.

Planen opbevares, så den er tilgængelig på institutionens kontor, og ved personalearbejdspladserne.

 

Ajourføring af planen

Planen og bilag skal gennemgås og ajourføres mindst en gang årligt af arbejdsmiljørepræsentanten i samarbejde med ledelsen.

Alarmering

Rundt om på skolen findes røgalarmer, som vil begynde at hyle. Personer som opdager branden vil alarmere med råb undervejs til kontoret. Der råbes ”BRAND!! + hvor det brænder!!”. Når kontoret er blevet gjort bevidst om branden, vil der lyde en vedvarende ringen med skoleklokken, så ingen er i tvivl om, at det er en unormal situation. Sirener er forbilledet, så 3 lange ring gentagne gange. For en sikkerheds skyld vil en person fra kontoret (Dorte), gå til resten af skolen (inkl. pavillon-området) og sikre sig, at alle eleverne er bekendt med, at det brænder, så en evakuering kan begynde.

Forløb

Går en røgalarm i gang, eller opdages en brand, alarmeres resten af skolen ved råb. Der ringes til alarm 112. Kontoret informeres, og brandmyndighederne kontaktes. Det vurderes, om der kan ydes en slukningsindsats, uden at sætte nogen i fare. Er nogen kommet til skade i eller nær bygningerne eller pavillonerne, bringes den tilskadekomne i sikkerhed og der ydes førstehjælp.

Er der indlysende ingen ild eller fare i nærheden af en hylende røgalarm, kan en ansat på skolen vurdere at alarmen kan stoppes, og tages ned til batteriskift eller udskiftning, uden at skolen alarmeres. I et sådan tilfælde, skal den ansatte, som laver vurderingen, informere klasser der evt. kan have hørt alarmen om at det var en fejlalarm.

Kontoret

Når kontoret alarmeres, tages kontakt til Brandvæsenet. Skoleklokken aktiveres manuelt, med 3 lange ring, gentagne gange. Kontoret (Jonas) tager førstehjælpsudstyr med til samlingspladsen på boldbanerne. En medarbejder (Dorte) går til pavillon-området (resten af skolen) og sikrer sig, at alle ved at en evakuering er i gang.
En medarbejder holder sig klar til at guide brandvæsenet ved ankomst (Ole).

 

 

I klasserne

Skolen benytter sig af ”Netprotokollen”, som føres af den lærer som har eleverne i første lektion kl. 8.15, når eleverne møder ind. Når protokollen er ført, kan skoleleder fra sin telefon se, hvilke elever der er på skolen.

Derudover skal der i alle klasser ligge en klasseliste til brug i tilfælde af brand, så læreren hurtigt kan overskue, hvilke elever der er styr på. Listerne SKAL medbringes til samlingsområdet på boldbanerne.

I tilfælde af brand skal medarbejderen i klassen tjekke med listen som hjælp, og stille og roligt få eleverne afsted til samlingsområdet på boldbanerne. Det vurderes, hvilken flugtvej der er den sikreste. Hvis det er muligt lukkes vinduer og døre. Medarbejderen sikrer sig, at alle elever er med. Medarbejderen sikrer sig, at alle er ude af lokalet og klassen følges stille og roligt ad til samlingspladsen, på boldbanerne.

Medarbejderne i klasserne har ansvaret for, at alle klasselokaler er tømt for elever.

Brandveje skal ALTID holdes ryddede så myndighederne får optimale betingelser for at arbejde.

En kontrollerbar brand

Vurderes det, at branden kan slukkes umiddelbart, tilkaldes hjælp. Nærmeste passende brandslukningsudstyr hentes og brandslukning foretages.

Er nogen kommet til skade sørges for førstehjælp.

Ved samlingsområdet

Ved samlingsområdet på boldbanerne, giver medarbejderen, der har den enkelte klasse besked til skoleleder, om alle på listen er til stede. Det sikres at alle er samlet.

Alle forbliver ved samlingsområdet på boldbanerne, indtil yderligere instrukser gives.


Specialtilfælde

Alarmen går i et frikvarter

Den som opdager branden, alarmerer ved råb resten af skolen, på vej til kontoret. Der råbes: ”BRAND!! + hvor det brænder!!”. Alle elever går til samlingsområdet på boldbanerne. Der ringes 112. Skoleklokken aktiveres manuelt, med 3 lange ring, gentagne gange. Kontoret tager førstehjælpsudstyr med til samlingspladsen på Boldbanerne (Jonas). En repræsentant fra kontoret går, hvis det er muligt gennem alle lokaler og sikrer sig, at alle er ude af skolen (Dorte). Klasselærere i de klasser som er i pavillonerne, går hvis det er muligt til pavillonerne og tjekker om alle er ude af bygningerne. Eventuelle elever samles, og følges til samlingsområdet ved Boldbanerne.

Gårdvagterne får sendt elever som opholder sig udendørs til samlingsområdet på boldbanerne. Der påbegyndes klassevis optælling (jævnfør Netprotokollen) ved boldbanerne.

Er brandslukning mulig, gøres en brandslukningsindsats.

 

Emneuger

Skolen benytter sig af ”Netprotokollen”, som også skal føres i emneuger.

I emneuger skal der i tilfælde af holddeling på tværs af klasserne foreligge elevlister for de enkelte hold, i de lokaler holdene opholder sig i. Det skal være klart for kontor og medarbejdere, hvor de enkelte hold har base. Man kan krydse eleverne af efter elevlisten, og derefter opdatere netprotokollen.

Når alarmen lyder, skal den ansvarlige medarbejder sikre sig, at der er styr på de elever, som står på elevlisten for det enkelte hold. Herefter går man samlet til samlingsområdet på boldbanerne, hvor man stiller sig klasseopdelt.

 

I SFO/Klub-tiden

Opstår branden i SFO/Klub-tiden, sørger medarbejderne for at få alle elever ud af bygningerne og ned til samlingspladsen på boldbanerne. En medarbejder aktiverer skoleklokken manuelt, med 3 lange ring, gentagne gange, hvis det er muligt – ellers alarmeres skolen ved råb.

De ansvarlige i SFO og Klub skal, hvis det er forsvarligt tjekke ALLE lokaler i den permanente bygning, og sikre sig, at alle elever evakueres.
Ugens protokolansvarlige tager afkrydsningssedlen med fra SFO og Klub til samlingspladsen på boldbanerne.
Når lokalerne forlades, tjekkes udendørs opholdssteder, som eksempelvis huler og legehuse, på en måde så ingen er i tvivl om, at der er en evakuering i gang.
Eleverne går samlet og roligt ned til samlingspladsen på boldbanerne.
Er de ansvarlige for listerne ikke til stede, er det vigtigt at øvrige medarbejdere sørger for at bringe listerne ned til samlingsstedet.

Ved samlingsområdet

Ved samlingsområdet på boldbanerne, tæller medarbejderne om alle er samlet.

Alle forbliver ved samlingsområdet på boldbanerne indtil yderligere instrukser gives.

Udenfor skoletid og weekender:

Lyder alarmen udenfor skoletiden, alarmeres brandvæsenet på alarm 112. Slukningsindsats ydes, hvis det er muligt.

Skolen råbes op, i tilfælde af at der er andre på skolen. En person holder sig klar til at guide brandvæsenet ved ankomst

 

Roller

Alarmering af kontoret:                                                  Den som opdager branden

Alarmering af resten af skolen:                                     Kontoret (Dorte, back up Ruth)

Forsøg på førstehjælp:                                                    Alle som kan

Førstehjælpskasse til samlingsområdet                       Kontoret (Jonas, back up Peter)

Alarmering af brandvæsenet:                                        Den som opdager branden (ellers kontoret)

Kontakt til brandvæsenet:                                              Kontoret

Modtagelse og guidning af Brandvæsenet, og           AMR (Ole, back up Nils)
sikring af adgangsforhold (evt. åbning af låge)

Evakuering af elever til samlingsområdet:                   Medarbejderen som er i de respektive klasselokaler/SFO

Check af at lokaler er tomme:                                       Lærerne, SFO-medarbejderne, Kontoret (Dorte, back up Ruth)

Forsøg på brandslukning i tilfælde af                                                                                    kontrollabel brand:                                              Medarbejdere på stedet

Afprøvning af planen

Planen skal afprøves årligt. Specielt vægt skal der lægges på:

 • Alarmeringsopgaven
 • Evakueringsopgaven
 • Kendskab til forebyggende funktioner f.eks. røgdetektorer, brandslukkere og sikring af flugtveje.

Lovmæssige krav
Personalet skal vide hvor sikkerhedsudstyr på skolen er lokaliseret. Personalet på skolen skal instrueres grundigt i brandprocedurer og de roller der skal udfyldes, for at diverse opgaver bliver udført. Alle skal vide hvor brandveje forefindes. Alle skal være bekendte med ”Ordensregler til forebyggelse af brand”.

Sikkerhedsudstyr
Placeringen af brandslukningsudstyr fremgår af følgende plantegningerne, som er hængt op i de respektive områder på skolen inklusive pavilloner. Områderne er:
Stueplan
Kælderplan
De gamle pavilloner
De nye pavilloner

Vigtige numre
Alarmering:                                                                                                           112

Beredskabschef Kalundborg                                                                59 66 69 71

Kalundborg Skadeklinik = AkutTelefon (ring før ankomst):             70 15 07 08

Kalundborg Skadeklinik, åbningstider:
(Hverdage 14.00 – 22.00, søn- og helligdage 10.00 – 22.00)

Jonas (Skoleleder):                                                                                 24 20 07 93

Kontoret:                                                                                                 59 56 00 99

 

20230125 Brandinstruks til ophæng v.2