Profil

Udeskole med fokus på trivsel og høj faglighed.

 

Trivsel via fællesskab

Trivsel er en forudsætning for børns indlæring.

 

Et trygt og overskueligt undervisningsmiljø samt godt fællesskab danner grundlag for trivsel. Skolens mål om ca. 18 elever i hver klasse, skal sikre trygge og overskuelige rammer, hvor lærere har en god føling med hver enkelt elev.

 

På Friskolen på Røsnæs vil vi opnå et godt fællesskab blandt andet på baggrund af:

 

favicon Venneklasser

Fællesskab på tværs af alder og køn skabes blandt andet via venneklasser. Når børnene i 0. kl. starter i skole, bydes de velkommen af en større klasse og hver enkelt elev tilknyttes en ældre elev som skoleven. Skolevenner tager sig af de nye elever, viser dem rundt og lærer dem om skolens rutiner og værdier. De støtter i den første skoletid, hvilket skaber tryghed og trivsel som styrker indlæringen. De store elever har også gavn af vennerollen som blandt andet giver dem ansvarlighed. Venneklasser vil derudover bruges i flere forskellige sammenhænge f. eks. i forbindelse med højtlæsning, emneuger, lejrskole og opsætning af skolekomedie.

 

favicon Morgensamling

Morgensamling er en god start på dagen, hvor elever, pædagoger og lærere får set hinanden og sagt godmorgen. Det er det daglige samlingspunkt og det er ikke ligegyldigt om du er der. Det er her man får de daglige beskeder, vi synger sammen og derudover kan der være f. eks. en fortælling eller højtlæsning. Udendørs bevægelse indgår i den daglige morgensamling. Herefter går eleverne i klasserne og læser 20 min.

 

Ovenstående sikrer frisk luft og god motion til børnene og samtidig hæves deres læsekompetencer og koncentration i den efterfølgende undervisning.

 

favicon Lejrskole og studieture

Fællesskabet styrkes gennem en årlig kort lejrskole for hele skolen samt en studietur i Danmark for 5. kl og en udlandsrejse for 8. kl. Hver klasse har en klassekasse og sparer løbende op til disse ture.

 

favicon Arbejdsdage

Der vil være 2 årlige udendørs arbejdsdage samt 2 årlige indendørs arbejdsdage for at sikre de optimale rammer for børnene. Det forventes, at forældrene er repræsenteret ved minimum 2 af disse arbejdsdage. Arbejdsdagene giver børn og forældre ejerskab for skolen. Dagene afsluttes med fællesspisning.

 

favicon Arrangementer

Vi vil arrangere skolefest med skolekomedie, afholde sommerfest, dyrskue med boder, idrætsdag med andre skoler, og deltage i idrætsstævner m.v. Det er alt sammen fælles oplevelser, som styrker fællesskabet og dermed trivslen, som er en vigtig del af friskolens profil.

 

Udeskole

Børn er forskellige og de lærer på forskellige måder. Udeskole, hvor undervisningen regelmæssigt foregår uden for klasselokalet, giver mulighed for at skabe variation i undervisningen, og dermed ramme eleverne på forskellig vis. Samtidig skaber det en god sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket styrker fagligheden. Undervisningen giver mulighed for at bryde den typiske klasse op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt på tværs af klasser, kompetencer og køn.

 

 • Undervisning i uderummet vækker ofte nysgerrighed, som er en vigtig drivkraft for læring
 • Koncentrationen og evnen til at fastholde opmærksomheden er bedre udviklet hos børn, der regelmæssigt undervises i naturen
 • Udeskoleundervisning giver eleverne en dybere og mere holdbar viden
 • Udeskole styrker elevernes trivsel via fælles oplevelser
 • Udeskole øger elevernes samarbejdsevner, bidrager til sammenhold og bedre socialforståelse
 • Udeskole øger elevernes sundhed og danner gode motionsvaner
 • Bevægelse i naturen skaber bedre motoriske færdigheder og gør børnene mere modige
 • Eleverne får en forståelse og respekt for naturen, miljøet og det omkringliggendesamfund
 • Udeundervisning styrker fantasi og kreativitet

 

På Friskolen på Røsnæs praktiserer vi udeskole for alle elever. 0. til 6. klasse har udeskole mindst en dag ugentligt. For 7. til 9. klasse er der udeskole, hvor det er muligt og giver mening. Udeskole praktiseres i alle fag og ikke kun på udedagen. Undervisningen foregår i den fantastiske natur på Røsnæs med skov og strand som børnene lærer at færdes i og passe på. Skolen har 4 udeskolebaser som vi benytter, ligesom vi inddrager det omkringliggende samfund i undervisningen, herunder lokale fiskere, jægere, landmænd, kirke, idrætsforening, spejder m.v.

 

Forskning viser, at tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Afvekslende undervisning, både ude og inde, giver således det optimale fundament for læring.

 

Høj faglighed

På Friskolen på Røsnæs er høj faglighed en prioritet. Vi arbejder mod at eleverne opnår dette ved at finde deres egen motivation til at tilegne sig viden, via nysgerrighed og lyst til at lære. 
 Via en anerkendende pædagogik ønsker vi, at eleverne når deres fulde potentiale. Eleverne skal ses, høres, værdsættes og opmuntres. De skal lære god arbejdsdisciplin og gode rutiner, så de lettere kan fokusere på den givne opgave.

 

For at underbygge dette er det vigtigt, at eleverne er omgivet af engagerede, glade, veluddannede voksne, som bakker op og viser interesse for den enkelte. Lærerne skal give velforberedt undervisning, med klare mål, via mange forskellige undervisningsformer, både i klasselokalet og i uderummet.

 

Skolen lægger vægt på udviklingen af det hele menneske, hvor barnets indlæring stimuleres gennem en fysisk, intellektuel og kreativ undervisning. Et undervisningsmiljø hvor barnet tør fejle og hvor gode idéer og tanker ud-af-boksen honoreres og hvor eleven får styrket og prøvet kræfter med sine teoretiske, kunstneriske, sanselige og håndværksmæssige kundskaber.

 

Vi forventer, at forældrene bakker op omkring undervisningen, og støtter eleven og lærerne i denne proces.

 

favicon Undervisningsdifferentiering

Eleverne skal rammes på det niveau de er og udfordres fagligt. Fokus på den enkelte er essentielt, og støtte kan gives til alle, hvor der er behov. Nogle elever har svært ved at lytte sig til ny viden i klassen. Disse kan støttes, via korte intensive forløb enkeltvis, eller i små grupper, hvis der er noget der skal trænes. Denne form for støtte tilfalder ikke nødvendigvis de fagligt svageste elever, men kan også bruges til at udfordre de fagligt stærkeste elever. Samarbejde på tværs af klasser giver også mulighed for differentiering og en anderledes gruppedannelse.

 

favicon De kunstneriske og kreative fag

På Friskolen på Røsnæs prioriterer vi de kunstneriske fag og æstetiske læreprocesser højt. Når eleverne udfolder sig i de kunstneriske og kreative fag, øger vi sandsynligheden for, at de igennem dette udtryk opnår nye erkendelser. Kunsten er med til at udvikle elevernes evne til at forstå det, der ligger uden for deres umiddelbare forståelsesramme.

 

Hjerneforskere har igennem en årrække forsket i, hvor stor betydning de musisk/kreative fag har for den almindelige indlæring. Forskningen viser, at når der arbejdes med musik/kunst påvirker det og stimulerer hjernen således, at eleverne også opnår bedre resultater i eksempelvis dansk og matematik.

 

Æstetiske læreprocesser kan foregå både i de æstetiske fag, som har deres egne timer på skoleskemaet i form af musik, billedkunst, håndværk og design. Men æstetiske læreprocesser kan i høj grad også gøres til en del af alle andre fag på skoleskemaet ved f. eks. at arbejde med dramatisering og rollespil i dansk, billedkunst i matematik, musik i sprogfag etc. På Friskolen på Røsnæs vil vi prioritere, at de æstetiske læreprocesser inddrages i alle fag.

 

favicon Tidlig sprogundervisning

Undersøgelser viser, at eleverne generelt er glade for den tidlige sprogstart. Erfaringer har vist at tidlig sprogstart:

 

 • Stimulerer den sproglige opmærksomhed
 • Styrker sprogproduktion – også på modersmålet – og giver sproglig selvtillid
 • Fremmer motorik og koordination
 • Øger koncentration og fokus
 • Styrker fantasi, oplevelse og legelyst
 • Fungerer som kulturformidler
 • Gør 2. sprog til brugssprog, frem for et fremmedsprog

 

Sprogsundervisning, som starter tidligt, skal baseres på en kreativ og legende tilgang. Eleverne begynder at lære engelsk i 1. kl. samt tysk i 3. klasse.

 

favicon Konkretisering af teoretisk læring

Teoretisk læring er ”uproduktiv”, når den står alene. Den menneskelige hjerne har brug for at konkretisere ved hjælp af vores sanser, for at kunne omsætte, forstå og huske det lærte. Jo flere sanser, der berøres, jo bedre sidder læringen fast. Overordnede tværfaglige handlingsforløb åbner op for en proces, der fører alle elever fra samme teoretiske læring til individuel omsætning. Eleverne får mulighed for individuelt at sanseliggøre og omsætte den lærte teori via kreativitet og praktisk anvendelse. Hermed sikrer vi eleverne de bedste forudsætninger for at forstå og huske det lærte.