Evaluering

Evaluering af skolens samlede undervisning 2020/21

 

Det har i år været et specielt år med Covid – 19, hvor undervisningen 2 gange er blevet afbrudt, og eleverne har været hjemsendt i lange perioder med virtuel undervisning, hvor der også blev undervist på udeskole samt dannet trivselsgrupper. Derfor har det været nødvendigt at aflyse flere arrangementer i henhold til at overholde bestemmelser fra Børn- og Ungeministeriet. Skolen har været åben gennem hele skoleåret, da der har været givet nødundervisning til 7 elever under nedlukningen.

På trods af dette er der afholdt forældremøder på alle klassetrin samt 2 forældresamtaler, og der har i juni måned været præsentationsmøder af nye lærere til kommende skoleår. Det har desværre ikke været muligt at gennemføre morgensamling siden oktober 2020. Sociale arrangementer har været aflyst fra oktober 2020 til 1/6 2021. Praktik på 8. klassetrin har været aflyst, men al UU – vejledning med introkurser er blevet gennemført såvel på 8. som 9. klassetrin enten virtuelt eller fysisk. SSP har også været på skolen og undervist i netetik. Inden nedlukningen nåede 1. og klasse at have en billedkunstdag ved en professionel billedkunstner, og skuespillet Tarzan blev spillet for 0.-7.kl.

Projektopgave er afviklet digitalt på 8. og 9. klassetrin. 5. og 6. klasse nåede at komme på lejrskole, men 8. og 9. kom ikke afsted, dog havde 9. klasse en overnatning på skolen i efteråret 2020.

Der er afholdt to emneuger med motionsdag, ved disse arrangementer har det ikke været muligt at blande eleverne på tværs af klasseskel. Den ene emneuge har fokuseret på skolens værdier: ambitiøs, nysgerrighed og livsduelig, og den anden fokuserede på verdens lande ud fra opstillede kriterier. Der er afholdt tre fagdage, hvor der er fokuseret på enkelte fag en hel dag. 9. klassernes sidste skoledag blev en festdag, planlagt og gennemført af elevrådet i samarbejde med 9. klasse,  hvor resten af skolens elever også deltog. Sidste skoledag for 0.- 8. klasse vil blive afholdt med rundboldturnering m.m. 9. klassernes dimission for elever, forældre og personale er muligt at afholde fysisk.

Skolens bestyrelse og personale har i efteråret 2020 afholdt seminar og arbejdet med en opfriskning og konsolidering af skolens værdier. Der er efterfølgende udarbejdet et værdisæt, hvor der er beskrevet, hvor værdierne udmøntes i dagligdagen (se hjemmesiden).

3 lærere og en bogholder har været på kursus: En har deltaget i et ugekursus i dansk for overbygningen, en har været på tillidsmandskursus og en har deltaget i turlederkursus i kajak. Bogholder har været på kursus i den nye ferielov.

I august 2020 blev der indført formaliserede klasseteam og fagteam for skolens lærere. Det har været svært at opretholde kontinuiteten i dette Corona opstartsår, da mange af møderne har været konteret til lærermøder på teams. Hver uge skulle rigtig mange skemaændringer implementeres, og samtidig blev der fokuseret samlet på skolens elever, da det var vigtigt at afdække, om der var elever, som især var trængte. Sammen med de nyansatte lærere vil vi i det nye skoleår igen arbejde professionelt med videreudvikling af teamene.

 

Vi har opdelt vores evaluering i fagligt udbytte af undervisning samt elevernes trivsel.

Evalueringsformer, der benyttes på skolen:

 • Sprogvurderingstest og matematiktest på 0. klassetrin (ingen elever giver grund til bekymring).
 • Standardiseret ordlæseprøve 1 og testlæseprøve 1. Matematiktest 1. til 1. klasse (ingen elever giver grund til faglig bekymring). Enkelt elev har behov for støtteperson.
 • Standardiseret sætningslæseprøve, staveprøve og tekstlæsningsprøve samt matematiktest til 2. klasse (ingen elever giver grund til bekymring) Enkelt elev har behov for støtteperson.
 • Standardiseret tekstlæsningsprøve og staveprøve (3. klasse) samt udredning for dysleksi (der er ved testning ikke fundet nogen med dysleksi i juni 2021). Matematiktest til 3. klasse (ingen elever giver grund til bekymring).
 • Tekstlæseprøve 4-5 samt staveprøve. Matematiktest til 4. klasse (2 elever er erklæret ordblinde, og 2 elever kræver ekstra opmærksomhed i dansk).
 • Tekstlæseprøve 5-6 samt staveprøve. Matematiktest til 5. klasse (en elev er erklæret ordblind, og en elev kræver ekstra opmærksomhed).
 • Tekstlæseprøve til 6-7 samt staveprøve. Matematiktest til 6. klasse (en elev er erklæret ordblind og en elev kræver ekstra opmærksomhed).
 • Tekstlæseprøve ST7 7-8 samt løbende evaluering i matematik ved afleveringsopgaver i 7. klasse (en elev er erklæret ordblind og flere elever kræver ekstra opmærksomhed såvel fagligt som ved støtteperson i klassen).
 • Tekstlæseprøve ST8 7-8 samt løbende evaluering i matematik ved afleveringsopgaver i 8. klasse (2 elever er erklæret ordblinde, og flere elever kræver ekstra opmærksomhed såvel fagligt som socialt).
 • Afleveringsopgaver i dansk, engelsk, tysk og matematik samt individuelle opgaver i historie, religion og samfundsfag på 9. klassetrin (to elever har haft behov for ekstra opmærksomhed)
 • Projektopgave på 7., 8. og 9. klassetrin.
 • En skriftlig terminsprøve i dansk, matematik og engelsk/tysk på 8. og 9. klassetrin.
 • Folkeskolens Eksamener (mundtlige og skriftlige – herunder obligatorisk projektopgave)
 • Faglærere anvender desuden kvalitative evalueringsformer.
 • Såfremt en elevs faglige niveau måtte give anledning til bekymring, testes der individuelt.

I starten af skoleåret 21/22 vil skolens ordblindekoordinator – og læsevejleder have en handleplan klar til de elever, som er erklæret ordblinde, eller som på anden måde kræver ekstra opmærksomhed. Skolen har i juni 2021 (deadline 5/9) ansøgt SPSU om hjælpemidler til ordblinde samt om midler til støttepersoner i klassen, som enkelte elever har behov for.

 

Skolen benytter formative evalueringsmetoder i alle fag:

Evalueringsbøger:

På 8. og 9. klassetrin gives 3 gange skriftligt en tilbagemelding om elevens faglige niveau i forhold til fagets læseplan, der gives samtidig en karakter efter 7-trinsskalaen (indføres fra skoleåret 21/22, tidligere blev der kun givet karakterer 2 gange årligt)

Som følge af Covid-19 blev der kun afholdt Folkeskolens Afgangsprøver (2021) i skriftlig dansk i skr. fremstilling, læsning og retskrivning samt i skr. matematik med og uden hjælpemidler. Der blev afholdt obligatorisk mundtlig prøve i dansk og engelsk. Alle karakterer er blevet ophøjet til den højeste karakter af års – og prøvekarakter. I de udtrukne fag geografi og historie, blev årskarakteren ophøjet uden prøve.

På 8. klassetrin blev karakteren i det praktiskmusiske fag billedkunst ophøjet uden prøve.

På hjemmesiden vil der blive lagt et gennemsnit af prøvekaraktererne for juni 2021 (det er første gang at skolen fører til afgangseksamen i 9. klasse).

 

Skole-hjemsamtaler:

På alle klassetrin afholdes der skolehjemsamtaler 2 gange årligt. Ved samtalerne (elever deltager fra 3. klasse) får elever og forældre en tilbagemelding på den sociale udvikling, trivsel og på den enkelte elevs skolevaner: arbejdsindsats, koncentrationsevne og samarbejdsevne. Der afholdes individuelle skole-hjemsamtaler ved aktuelle problemstillinger.

Tilsynsførendes besøg og efterfølgende erklæring:

Tilsynsførendes besøg på skolen med oplevelse af skolens kultur og overværelse af undervisningstimer i forskellige fag og klasser er en vigtig del af skolens evaluering. Tilsynet skal påse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynet omfatter elevernes standpunkt i fag, der dækker de tre fagområder (naturfag, humanistiske fag og de praktisk-musiske fag) samt skolens samlede undervisningstilbud med undervisningsplaner og materialer. Desuden omfatter tilsynet en vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og om skolen udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Tilsynsførende har adgang til bl.a. årsplaner, læseplaner, trivselsundersøgelser, sociale mål for klasserne, evalueringsbøger, testresultater samt karakterlister fra alle afgangseksamener.

Desuden har tilsynsførende adgang til referater fra elevrådsmøder, til samtaler med repræsentanter fra elevrådet, til sociale arrangementer på skolen som eksempelvis skolefester, dimission, projektuger/emneuger.

Tilsynsførende drøfter relevante forhold med lærere, SFO – personale og skoleleder.

Tilsynsførende udfærdiger hvert år en tilsynserklæring, som præsenteres på skolens generalforsamling. (Se tilsynserklæring fra generalforsamling 2021 under Lovpligtige Mål på hjemmesiden)

 

Elevernes trivsel:

Undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø med opfølgning og handleplan gennemføres hvert tredje år – nuværende undersøgelse gælder i perioden 2020-23, da der blev udformet APV med handleplan i efteråret 2020. (Se UVM under Lovpligtige Mål på hjemmesiden). Konklusionen er, at eleverne stortrives på Friskolen på Røsnæs.

Elevernes trivsel sættes også i fokus på klasseteammøder, hvor klassens lærere deltager. I løbet af året afholdes der desuden ca. 4 klasselærerdage, hvor der fokuseres på trivsel. Klasseforældremøder og ordinære elev/forældresamtaler samt mailkorrespondance mellem skole og hjem afdækker tillige elevernes og klassernes trivsel.

 

Konklusion:

Skolen har i dette skoleår forhøjet antallet af lektioner, således at skolens lektionstal i de enkelte fag enten ligger på højde med folkeskolen eller over (se beskrivelse af fag og timer på hjemmesiden). Skolen udvikler sig fortsat i at optimere det samlede undervisningstilbud til gavn for elevernes faglige samt alsidige og personlige udvikling, og vi vil fortsat have fokus på disse.

Vi møder en udfordring i arbejdet med elevernes sociale og dannelsesmæssige udvikling, og derfor afleverer alle elever deres mobiltelefoner ved undervisningens begyndelse med mindre, mobilen skal bruges aktivt i undervisningen. Hensigten er at øge elevernes koncentration i undervisningen samt at erstatte virtuelt samvær med reelt, fysisk samvær for eleverne i frikvarterne. Derfor forbliver eleverne også på skolens område i skoletiden. Vi vil også ved vores nye musiklærer afholde morgensamling 3 gange om ugen, så vi kan få implementeret en musisk kultur, hvor mange sange genkendes og indlæres.

Der er ansat en ordblindekoordinator – og læsevejleder, som tildeles timer til vejledning af lærere og forældre samt undervisning af elever med særlige faglige behov. Der er ligeledes afsat yderligere midler til to andre lærere til ekstra undervisning. Skolens lektiecafe` vil blive nedlagt i skoleåret 21/22, da det vurderes som uhensigtsmæssigt, at der afsættes resurser til en lektiecafe` som benyttes af 2-3 elever ugentligt, i stedet er midlerne overført til ekstra hjælp, hvor der er størst behov for disse.

 1. maj 2021 indførte vi en ny skolestartsmodel på Friskolen på Røsnæs, ”Mini Røs”. Skolestarten varetages af to pædagoger fra SFO. Ved en tidligere skolestart tilgodeses følgende:
 • Nænsom og tryg skolestart, hvor børnene bliver fortrolige med skolens rytme, de fysiske rammer og de voksne.
 • Et indslusningsforløb med ekstra tid til børnene.
 • At SFO og skole samarbejder tværfagligt om overgangen.
 • Træning i skoleparathed – sidde stille på stolen, vente på tur, modtage fælles besked, blive selvhjulpne osv.
 • At styrke børnenes sociale kompetencer og skabe gode relationer børnene imellem samt i forhold til resten af eleverne på skolen inden den formelle skolestart.
 • Spotte elever med særlige behov samt elever som ikke er skoleparate.

 

En skoledag for Mini Røs ser sådan ud:

Evt. morgen SFO: 6.15-8.00

Morgensamling: 8.15-8.25 med pædagog

Mini Røs: 8.25-13.00

Evt. eftermiddags SFO: 13.15-17.00

 

Dagen kan blandt andet indeholde:

 • Kendskab til skolens område og lokaler
 • Gymnastik og boldleg i gymnastiksalen samt introducere bad og tøjskift
 • Bage/lave eftermiddagsmad klar
 • Kreative udfoldelser
 • Skoleparathed øves
 • Historiefortælling og oplæsning
 • Organiserede lege
 • Udeskole, ture til strand og skov

 

Konceptet har været en mægtig succes med trygge og glade børn og forældre. Mini Røs slutter d.1/7, hvor efter eleverne går i SFO og dernæst holder sommerferie inden opstart d.9/8 i 0. klasse.

 

Skolen har nu eksisteret i 3 år og er kommet langt, men vi vil fortsat forbedre vores pædagogiske kunnen og hele skolens virke som friskole.

 

 

VM 16.06.2021

 

 

Evaluering 2019/20

Friskolelovens § 1 stk. b og c anviser, at alle friskoler skal have en evalueringsplan.

Følgende skal evalueres:

 • Elevernes udbytte af undervisningen
 • Skolens samlede undervisning

 

Evalueringsplan for Friskolen på Røsnæs

 Undervisningen på Friskolen på Røsnæs følger Folkeskolens Fælles mål. Der udarbejdes årsplaner for alle klasser.

Den enkelte elev følges i det daglige arbejde, og lærer og elev evaluerer løbende de stillede opgaver og faglige mål

 

Konkret:

 • Der arbejdes med systemet Matematiske Færdigheder, et materiale der kontinuerligt viser elevens færdigheder i matematik
 • Alle elever på alle klassetrin testes en gang årligt med Hogrefes Mat prøver fra 1.-9. klasse
 • Der gennemføres danskfagligetest i alle klasser 1 – 2 gange om året efter støttecenterets testplan, og der afholdes møder med støttecenterlærer og dansklærer i alle klasser, hvor klassens og de enkelte elevers danskfaglige udvikling evalueres.
 • Alle børns læsehastighed testes efter behov med værktøjet ”Læsemåleren”
 • Der tilbydes vakskurser for udvalgte elever (særlig tilrettelagt undervisning i læsning)
 • Der gennemføres skole/hjemsamtaler min 2 gange om året. Her evalueres den enkelte elevs faglige og sociale udvikling – alle fag.
 • Skolens samlede virke evalueres på pædagogiske dage forud for næste skoleårs planlægning
 • Skolens 8. klasse deltager i terminsprøver.

 

Tilsyn

Rektor ved Kalundborg Gymnasium Peter Abildgaard Andersen er valgt som tilsynsførende for Friskolen på Røsnæs. Der foretages tilsyn generelt og specifikt ved løbende tilsyn med den faglige progression i alle klasser. Næste tilsyn sker i fagene dansk, engelsk og matematik fra uge 8 2020.

Der afholdes kontinuerlige møder mellem skoleledelsen og tilsynsførende.