Retningslinjer for tilsyn

Tilsyn kan ske på tre niveauer:

 • Forældrenes tilsyn.
 • En eller flere eksterne forældrevalgte tilsynsførende.
 • Overordnet statsligt tilsyn.

 

”Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder at skolen giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen). Forældrekredsen træffer selv beslutning om, hvilken måde tilsynet skal udøves på.” (§9 stk.1 i lov om friskoler og private grundskoler, Undervisningsministeriet)

 

Forældretilsynet på Friskolen på Røsnæs:

Udøves ved at forældrene deltager i skolens liv og herved tilser, at normer for samværet på skolen mellem børnene indbyrdes og mellem børnene og personalet følger friskoleloven samt skolens værdigrundlag.

 • At forældrene aktivt deltager i skolens liv
 • At forældrene deltager i skolens generalforsamling
 • At forældrene læser såvel skolens infobreve som klasselærerens nyhedsbreve
 • At forældrene er bekendt med fagenes årsplaner
 • At forældrene deltager i forældremøder og skolehjemsamtaler

 

Som fri skole kan der vælges mellem selvevaluering efter en godkendt model eller en certificeret forældrevalgt tilsynsførende. På Friskolen på Røsnæs er der valgt en certificeret tilsynsførende, da vi lægger vægt på at få en udefrakommende til at føre tilsyn. Som ny skole prioriterer vi at den tilsynsførende udarbejder en tilsynserklæring som dokumenterer, at vi udøver en undervisning som står mål med folkeskolens. På Friskolen på Røsnæs er den tilsynsførende valgt for en periode på 2 år. Valg af tilsynsførende vil forgå på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Den tilsynsførende skal kunne tale og skrive dansk og være certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

”Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer. Skolen skal orientere kommunalbestyrelsen og Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn.” (§9 stk. 2 i lov om friskoler og private grundskoler, Undervisningsministeriet)

 

Friskolen på Røsnæs eksterne tilsynsførende er august 2020 – juli 2022 Peter Abildgaard Andersen.

Skolens tilsynsførende varetager tilsynet med:

 • Elevernes standpunkt i dansk, matematik engelsk og historie.
 • At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. “Stå mål med-kravet” vil sige, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have fået en undervisning, der giver de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.
 • At skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
 • At skolen udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder ligestilling mellem kønnene.
 • At undervisningssproget er dansk med mindre andet er godkendt.
 • Donationer til skolen.

 

Den eksterne tilsynsførende skal:

 • Aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen.
 • Overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse.
 • Overvære undervisningen inden for de humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske fagområder.
 • Drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere.
 • Vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet
 • Aflevere en digitaliseret erklæring om tilsynet til forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Friskolen på Røsnæs tilsynserklæringer findes på hjemmesiden under tilsyn.

Hvis den tilsynsførende vurderer, at undervisningen ikke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan der ske tre ting:

 • Skolen får først en frist (mindst 3 måneder) til at forbedre forholdene.
 • Er undervisningen stadig ikke, som den skal være, skal forældrekredsen og skolens bestyrelse høres.
 • Har skolen stadig ikke fået løst problemerne, skal den tilsynsførende sende en begrundet indberetning herom med eventuelt afgivne høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der så ser på, hvad der kan gøres.

 

Overordnet statsligt tilsyn.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører et overordnet statsligt tilsyn med, at De Frie Grundskoler lever op til Friskolelovens krav samt de førnævnte tilsynskrav.

Derudover fører styrelsen også et økonomisk administrativt tilsyn med, at skolerne overholder reglerne for specialpædagogisk støtte.

STUK, som styrelsen også hedder, kan beslutte at sætte en skole under skærpet tilsyn til de får bragt orden i tingene. Hvis der stadig efter en aftalt periode er ting, som ikke er bragt i orden kan styrelsen vælge at tilbageholde statstilskuddet.