Lønpolitik på Friskolen på Røsnæs

Lønpolitik på Friskolen på Røsnæs

Bestyrelsen den 23. november 2022

Lønnes sammensætning

 • Det skal være gennemskueligt, hvordan lønnen dannes på Friskolen på Røsnæs.
 • Løndannelsen skal virke positivt på arbejdsklimaet.
 • Der skal være synlig sammenhæng mellem tillægsudløsende funktioner, kvalifikationer eller resultater og betalingen herfor.
 • Løntillæg aftales efter objektive og kendte kriterier.
 • Det tilstræbes at lønniveauet er på et sammenligneligt niveau med andre frie skoler på Vestsjælland.
 • Løntillægget skal afspejle funktionens/kvalifikationens/resultatets betydning for skolen.
 • Den lokale løndannelse skal være med til at fremme skolens mål, strategier og værdier.
 • Lokal løndannelse skal ses i sammenhæng med andre foranstaltninger til fremme af jobtilfredshed.
 • Det tilstræbes, at alle sikres ensartede lønudviklingsmuligheder.
 • Det tilstræbes, at ældre medarbejdere tilbydes seniorordninger.
 • Kompetenceudvikling i forbindelse med udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner.

Funktionsløn

Med henblik på ansatte hvor ansvar er uddelegeret eller i forbindelse med hverv, der pålægges eller udpeges af ledelsen.

Mulige områder

 • Varetagelse af pædagogisk administrative opgaver for leder.
 • TR
 • AMR
 • Et midlertidigt tillæg (et-årigt) til alle lærere i forbindelse med opstart af særlige nye områder

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn ydes for såvel uddannelsesmæssigt som erfaringsmæssigt baserede kriterier, det handler om at have fokus på den fortsatte kompetenceudvikling og de overvejelser, ledelsen og medarbejderne gør sig om, hvordan arbejdspladsen fortsat udvikles, kompetenceudviklingen skal baseres på både skolens og medarbejdernes behov.

Mulige områder

 • Særlige efteruddannelser/kvalifikationer, som skal udfylde et specifikt behov på skolen
 • Særlige kompetencer for organisationen som helhed
 • Test – og læsevejleder
 • Matematikvejleder
 • Fastholdelsestillæg
 • Ansættelsestillæg

Resultatløn

Resultatløn kan anvendes i forhold til resultater, som opnås kollektivt, hvor de opnåede resultater skal udløse et ensartet tillæg til medarbejderne. Resultatløn kan også bruges i forbindelse med individuelt arbejde. Resultatlønnen er ikke pensionsgivende.

Mulige områder

 • Pædagogiske udviklingsarbejder
 • Skoleudviklingsprojekter
 • Et pålagt arbejde