Bestyrelsesmøde den 29. januar 2019

Bestyrelsesmøde den 29. januar 2019

Til stede: Karin, Ole, Trine, Maria, Lene, Mette, Anders, Christina, Jakob, Jaqueline, Tonny
Fraværende: Allan, Jeanette

1.Godkendelse af referat og dagsorden
Referat og dagsorden godkendes. Referat er lagt op på hjemmesiden.
Aktion : Maria sørger for at dette mødes referat bliver lagt på hjemmesiden

2. Orientering om elevtal herunder kommende 0 klasse v/ Jakob
Det går rigtig godt mhp indmeldelse af elever. Vi har på nuværende tidspunkt 125 elever på
skolen. Der er lige nu 3 elever på prøve.

Tirsdag d. 5 feb. er der informationsmøde til kommende 0 klasse. Der er på nuværende
tidspunkt 12 elever, der er meldt sin ind.
Aktion: Jakob, Lene (pædagog i sfo’en) og Mie (0 klasselærer) er til stede ved dette
informationsmøde.

3. Orientering om økonomiproces 2018 og budget 2019 v/ Karin
Bogføringen er opdateret. Vi afventer revison. Årsregnskab for 2019 er under udarbejdelse.
Aktion : Karin arbejder fortsat med dette.

4. Orientering om udekøkken og bygningsudvidelser v/Karin
Der har netop været møde vedr. vores kommende udekøkken, hvor der er arbejdet på
tegningerne. Tegningerne er drøftet på lærermøde idag, hvor de har kommet med deres
ønsker og ideer. Når tegningerne er endelige vil der blive indhentet tilbud.

Aktion : Ole arbejder videre med denne proces i samarbejde med bestyrelsen fra
støtteforeningen samt resten af arbejdsgruppen.
Der har været arkitekt ude på skolen, som vil komme med forslag til vores
bygningsudvidelser ift vores ønsker.

Aktion : Tonny og Mogens fra bestyrelsen af støtteforeningen nedsætter en arbejdsgruppe og
indkalder til møde efter vinterferien.

5. Tilbagemelding vedr. Mobiltelefoner v/ Jakob
Holdningen til mobiltelefoner har netop været et punkt på lærermødet. Her er der lavet et
forslag til skolens holdning til mobiltelefoner. Dette drøftes på dette bestyrelsesmøde. Der
stemmes om lærernes forslag, som vedtages.
Aktion : Jakob udarbejde et oplæg, som bliver præsenteret for eleverne på skolen.

6. Arbejdsdagen v/ Jakob og Karin
Den næste arbejdsdag er d. 23 februar fra 10-15
Der lægges en plan for arbejdsdagen.

7. Vurderingsskema v/ Ole og Jakob
Ole har sammen med skolens lærer Vibeke arbejdet videre med dette vurderingsskema og
forelagt det for resten af personalet. Der er enighed om, at det er en rigtig god ide med 1
uges prøve for nye elever. Jakob og resten af personalet vurderer i det daglige hvorvidt de
elever, kan starte på skolen. Fremover vil Jakob fremlægge en status på alle klasserne til
bestyrelsen.

8. Evt .
Jakob har arbjedet på et regelsæt for brug af skolens/SFO’s lokaler udenfor skoletid. Dette
regelsæt gennemlæses af alle bestyrelsesmedlemmerne til næste bestyrelsesnøde, hvor det
vil være et punkt på dagsorden.

Emner til agenda næste gang:
– Forberede Generalforsamling
– Forberede den næste pædagogisk dag i maj
– Regelsæt for brug af skolens/SFO’s lokaler udenfor skoletid
– Økonomi
– Evaluering af arbejdsdagen