Skolebestyrelsesmøde den 25. februar 2020

Skolebestyrelsesmøde den 25. februar 2020

Til stede: Bente, Trine, Maria, Christina, Tonny, Ole, Anders, Katrine, Mette, Lene, Karin, Allan (med på telefon). Afbud: Tanja

1.Godkendelse af referat og dagsorden
Dagsorden godkendes. Referatet fra sidste møde kommer snarest op på hjemmesiden.

2. Pædagogisk weekend v/ Bente og Karin
Fredag d. 20. marts afholdes der pædagogisk weekend for al personale på Friskole. Den pædagogiske weekend vil indeholde evaluering af dette skoleår, de erfaring, vi har gjort
os i år. Der vil blive drøftet Udviklingen af udeskolen, værdierne omkring udeskolen og lejrskole. Skolens værdier skal drøftes, hvordan ses det i hverdagen. Dernæst skal næste skoleår
planlægges inkl. timefordeling. Vi snakker om, hvordan skoledagen skal være for børnene? Der besluttes, at forældrerepræsentanterne i hver klasse sender et skriv til klassens forældre
og lægger op til, hvilke forældre der har tid og lyst til at have ansvaret for “undervisningen”
den dag. Det skriv lægges op på klassens FB side og på intra.

Dagen vil foregå således:
6.30 Morgen SFO, hvor Tonny fra bestyrelsen åbner.
8.20.-11.55 – Undervisning, hvor forældrene i klasserne står for indholdet.
11.55 Eftermiddags SFO, hvor Katrine fra bestyrelsen er der
Der mangler yderligere 2 forældre i SFO’en om eftermiddagen.

3. Timefordelingsplan v/Bente
Bente fremlægger hendes foreløbig timefordelingsplan. Denne drøftes blandt bestyrelsen.

4. Fremtidig struktur for skoledagen v/ Bente
Der drøftes flere muligheder for den fremtidig struktur for skoledagen.

5. Arbejdsplaner for lærerne v/Bente
Bente arbejder på lærernes arbejdsplaner for næste skoleår, som drøftes.

6. Økonomioverblik 2019 v/Mette
Mette gennemgår skolens økonomi, heraf Driftsresultat fra 2019.

7. lærer- og lederstilling v/Karin og Lene
Der er ved at blive udarbejdet stillingsopslag til ansættelse af ny skoleleder. I forhold til ansættelse af en ny lærer, har der været ansættelsessamtaler, og der er nu ansat
en ny lærer med linjefag i engelsk, historie, samfund og idræt.

8. Lokaler herunder naturfaglokale v/ Karin
Der nedsættes et udvalg, som laver en plan til næste bestyrelsesmøde – Tonny, Ole, Allan samt evt. et personale fra SFO.

9. Lejrskole v/ Maria
Der udarbejdes et princip for økonomien for lejrskolen i både 5 klasse og 8 klasse. Derefter udarbejdes der et skriv til de enkelte klasser samt på Friskolens hjemmeside.

10. Sygefravær v/ Anders
Vi mangler data på dette punkt, dette tages op på næste bestyrelsesmøde.

11. Generalforsamling v/Anders
Der er generalforsamling d 14 April fra kl 19-21. Generalforsamlingen planlægges nærmere på næste bestyrelsesmøde.

12. Cykelsti v/ Karin
Skolen skal i dialog med kommunen ift den kommende cykelsti – hvordan det præcist skal forløbe langs skolen.

13. Principper v/Tanja og Katrine
Dette punkt tages næste gang.

14. Klatrevæg v/ Katrine
Katrine fortæller om status for klatrevæggen så den kan blive klar til brug.

15. Skolepenge for plejebørn v/ Karin
Der drøftes skolepenge for familier med plejebørn gående på skolen.

16. Evt.
Arbejdsdag skal planlægges, dette sørger Katrine og Tanja for.