Bestyrelsesmøde 25 Maj 2021, Friskolen på Røsnæs

Bestyrelsesmøde 25 Maj 2021, Friskolen på Røsnæs

Til stede: Katrine, Vibeke, Vicky, Nanna, Nina, Christina, Catriona, Maria Schacht Fraværende: Tonny, Mads, Maria Neslo

Til efterretning og Orientering

1.Underskrivning af referater v/Maria
Alle referater underskrives. De vil vil lagt op på hjemmesiden.

2. Indkaldelse til generalforsamling v./Catriona
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mhp ændring af vedtægter. Datoen bliver d. 21/6 2021 kl. 16.30. Det vil komme til at foregå virtuelt.

3. Gennemgang af bestyrelsens beføjelser og rammer i forhold til vedtægterne V/Catriona
Vedtægterne gennemgås af Catriona ift nye medlemmer af bestyrelsen. Her lægges der vægt på inhabilitet samt tavshedspligt.

Inhabilitet
Ingen bestyrelsesmedlemmer deltager i møde, hvor de er inhabile. Det kan være, hvis der f.eks. er tale om vedkommendes eget barn mv.

Tavshedspligt:
Alle medlemmer i bestyrelsen er underlagt tavshedspligt ift hvad der drøftes på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen har ansvar for den overordnet ledelse af skolen samt i forhold til undervisningsministeriet. Skolelederen er ansvarlig for den daglige ledelse.

I bilagsmappen fremgår dato for bestyrelsesmøder resten af 2021.

Dagsorden
Bestyrelsesformand er ordstyrer på alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsesformand og skoleleder drøfter dagsorden inden hvert bestyrelsesmøde. Hvis man vil have et punkt til dagsorden, skal dette ske ved henvendelse til enten formand eller skoleleder. Forinden bestyrelsesmødet, skal laves et oplæg. Dette lægges i bilagsmappen på intra.

Beslutninger:
Ind imellem er der behov for, at der skal tages en beslutning mellem bestyrelsesmøderne. Der er lavet en aftale om Stiltiende accept ift beslutningstagen mellem bestyrelsesmøderne. Dette vil sige, at hvis bestyrelsesmedlemmer ikke svare på oplægges på intra inden 2 dage, opfattes dette som et stiltiende accept.

page1image43553088 page1image43550784 page1image43553472 page1image43552896

Udvalg:
De forskellige underudvalg i bestyrelsen gennemgås.

 • –  Markedsføring: Maria Schacht, Nina, Nanna, Catriona
 • –  Bygninger/udeareal/vedligehold: Tonny, Nina, Katrine,
 • –  Børnehave Udvalg: Anders, Vicky, Vibeke, Maria Neslo, Christina
 • –  Fondsudvalget: Katrine, Catriona, Nanna, Maria schacht,
 • –  Ansættelsesudvalg: Christina, Vicky, Catriona, Vibeke
 • –  Økonomiudvalg: Katrine, Catriona, Vibeke, Vicky4. Skøde
  Vibeke er i tæt kontakt med kommunen ift endeligt at få skødet på skolen.5. Nyt fra skolen og SFO v/ Vibeke
  Ordblindhed
  Der er ansat en lærer med uddannelse og erfaring i ordblindhed. Hun er påbegyndt test af eleverne.

  Nye elever
  Der er optaget 3 nye elever og der kommer 3 på prøve i den kommende tid.

  Fagfordeling
  Vibeke og Vicky har lavet fagfordeling, så den er på plads til næste skoleår.

  Løntilskud
  Susanna er startet i løntilskud. Hun vil supplere i undervisningen.

  Sidste skoledag for 9 klasse
  Der er sidste skoledag for 9 klasse Fredag d 28/5. Dagen starter med, at de får morgenmad sammen med lærerne. Resten af skolen møder kl. 9.15. Dagen vil foregå med aktiviteter af forskellig art, som elevrådet er med til at planlægge.
  Der vil være fodboldkamp mellem 9. klasse og lærerne.
  Efter madpakkerne har alle børn fri kl. 11.45.

  Fravær
  Vibeke har haft møde med Pia Bach fra kommunen vedr. elevernes fravær. Det er nogle elever, der har et højt fravær. Dette kan ses via en net protokol, som skolen fører. Vibeke indkalder forældre, til børn med for højt fravær, til møde.

  Ekstratimer
  Vibeke varetager 5 ekstra timer i 3 klasse om ugen.

  UUV
  Vibeke har haft møde med UUV i forhold til kommende 8 og 9 klasse.

  Personalemøde
  D 1 Juni er det personalemøde.

page2image43673728 page2image43667392 page2image43660608 page2image43657920 page2image43657344 page2image43657728 page2image43699392 page2image43699968 page2image43691072

Lejrskole:
Der er på lærermødet arbejdet på konceptet med lejrskole. Planen er, at der vil være fælles lejrskole hvert 2. år. Derudover vil der hvert 2. år være lejrskole for 4+5 klasse samt 7+8 klasse.

4+5 klasse: Vil være en form for Ude lejrskole. 7+8 klasse: Vil være til et af de nordiske lande.

Det næste, der vil blive taget fat i er rammerne for klassekassen. Dette vil blive meldt ud til forældrene efter sommerferien.

6. Marketinggruppen v/ Maria og Catriona
Der sker rigtig meget i marketinggruppen med blandt andet; Indlæg i Kalundborg Nyt, bannere, der er sat op flere steder i kalundborg, Plakater, der er hængt op i blandt andet svømmehal, bibliotek mm. Vi har haft et Indlæg i Nordvestnyt i forbindelse med opstart af Mini-Røs og 9. klasses eksamen. Der vil i Juni komme et indlæg i Røsnæs Nyt.

Der drøftes fremtidige planer for marketing. Blandt andet er der indvielse af cykelsti d 20 Juni, hvor Friskolen gerne vil deltage. Der skal planlægges åbent hus på skolen mm.

7. Nedsættelse af ny børnehavegruppe og uddelegering af opgaver v/Catriona
a) Der er nedsat et udvalg, bestående af Vibeke, Anders, Catriona, Maria Neslo og Christina.
b) Catriona stiller til forslag, at alle i bestyrelsen sender input til spørgeskema inden d 8/6 2021 – til Vibeke.

c) Catriona og Anders udarbejder oplæg til placering af børnehave på skolen.
d) Maria Neslo Laver en pædagogisk læreplan.
e) Vibeke udarbejder budget for den kommende børnehave ift personaleressourcer, drift og omkostninger.

8. Fondsudvalget v/ Katrine
Der er sendt 3 fondsansøgninger til skolens legeplads. Der skal laves et oplæg til den samlet pris på, hvad planerne for legepladsen koster. Vi afventer at høre fra More Play gruppen hos Kompan. Der aftales et møde i fondsudvalget.

9) Boldbaner v/ Tonny
Tages op på næste bestyrelsesmøde

10) Arbejdsdage v/ Katrine
D. 25+26 september 2021 vil der være fælles arbejdsdag. Udvalget vil stå for planlægning af denne. Der vil snarest blive meldt ud til alle forældrene.

Beslutning

11. Beslutning angående automatisk forældrebetaling fra 1 Januar 2022 v/Tonny Dette udskydes til næste bestyrelsesmøde da Tonny ikke er til stede